Arbetet med att se över kommunens ekonomi fortsätter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Eriksson och samhällsbyggnadschefen Gunnar Carlsson.

25 juni 2024

Kommunnyheter, Samhällsbyggnad

Tidigare i juni beslutade kommunfullmäktige om Tibro kommuns budget för de kommande tre åren. Nu börjar det viktiga arbetet i nämnder och förvaltningar med att anpassa verksamheterna till budgeten. Som ett led i det arbetet gav samhällsbyggnadsnämnden igår samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar utreda möjliga besparingsåtgärder.

Likt många kommuner i landet står Tibro inför några ansträngande år, men kommunen har bra förutsättningar att ta sig an dessa utmaningar. Nu börjar det viktiga arbetet i nämnder och förvaltningar att få till en verksamhet som är långsiktigt hållbar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och samtidigt fortsätta leverera en god service till invånare.

Vid gårdagens sammanträde gav nämnden förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar utreda möjliga besparingsåtgärder. Det är viktigt att vi gemensamt tar ett långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi. Det innebär bland annat att förvaltningen ska se över driftskostnaderna på flera områden, säger Rolf Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Satsningar framåt

Även om det är ett ansträngt ekonomiskt läge satsar Tibro kommun framåt. Nya bostadsområden skapas, infrastruktursatsningar kommer att genomföras och ett arbete med att skapa goda förutsättningar för nyetableringar av företag och besöksnäring genomförs.

Det finns en hög ambitionsnivå i de kommunala verksamheterna och många satsningar har gjorts de senaste åren som gör att kommunen generellt sett levererar service av god kvalitet. Med de utmaningar som den tuffa budgeten innebär kommer emellertid justeringar i vissa verksamheter behöva göras för att Tibro kommun ska kunna fortsätta leverera en god service på lång sikt.

Hållbar budget

Samhällsbyggnadsförvaltningen levererar service och verksamhet till många delar av kommunen, allt från mat i skolor, förskolor och äldreboenden till snöröjning och lokaler. Där har arbetet med att se över vad som eventuellt skulle kunna göras annorlunda i arbetet mot en mer hållbar budget påbörjats. Fokus är att fortsatt behålla en god kvalitet och att tillsammans med andra förvaltningar gemensamt komma fram till vilken väg som är bäst att gå.

Vi behöver tänka på helheten och tillsammans med andra verksamheter i kommunen utreda vad vi kan justera för att ha en god ekonomi samtidigt som vi har en hög kvalitet. Inga beslut är fattade än, det kommer inte ske förrän vi har utrett konsekvenserna av de förslag som finns. Vi har en hög kvalitet i vår service och det ska vi fortsätta med, men det kanske samtidigt innebär att vi behöver göra en del saker något annorlunda, säger Gunnar Carlsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.