Utbildningar

Här kan du ta del av de interaktiva utbildningar som finns inom socialförvaltningen.


Hygienutbildning för omvårdnadspersonal

Klicka här för att ta del av utbildningspaketet

 

Utbildning i användning av medicintekniska produkter - hjälpmedel

Rutin - Användande och förskrivning av lyft och lyftsele

Blankett för bekräftelse av ansvar vid användande och förskrivning av lyft och lyftsele (ifyllbar)

Rutin - Användning av personligt förskrivna hjälpmedel och hjälpmedel i grundutrustning

Blankett för bekräftelse av ansvar vid användning av personligt förskrivna hjälpmedel och hjälpmedel i grundutrustning. (ifyllbar)


Alternativ och kompletterande kommunikation

Detta studiepaketet är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten och vänder sig till personal som är intresserade av kunskap om och förståelse för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Klicka här för att ta del av studiepaketet.


Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig använda tecken. Du kan till exempel vara anhörig eller personal till barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter.

Klicka här för att ta del av webbkursen


Självskadebeteende

En utbildning för att bättre förstå och bemöta ett komplext beteende.

Utbildningen är framtagen inom ramen för Nationella självskadeprojektet, som är ett initiativ från Socialdepartementet. Det främsta syftet med projektet är att öka kompetensen hos personer som i sin yrkesutövning möter självskadebeteende. Utbildningen består av textavsnitt som varvas med filmade intervjuer med forskare, samt filmade rollspel kring svåra situationer.

Klicka här för att ta del av studiepaketet.


SIP - samordnad individuell plan

SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. Såväl vuxna som barn som har behov av insatser enligt både SoL och HSL och som har behov av samordning ska erbjudas en SIP. Materialet, som är framtaget av Västra Götalands regionkansli och Västkom, är avsett för samtliga målgrupper oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.

SIP Barn och unga - Klicka här för att ta del av webbutbildningen

SIP Vuxna - Klicka här för att ta del av webbutbildningen


Introduktion till autism

Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i olika avsnitt som bland annat berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Du kan göra de olika avsnitten i din egen takt. Du kan logga ut och sedan logga in och fortsätta där du var vid ett annat tillfälle. På slutet kan du göra ett kunskapstest och skriva ut ett diplom. Utbildningen är framtagen av Autism- och Aspergerförbundet.

Klicka här för att ta del av utbildningen.


Webbutbildning om demens på olika språk

I denna utbildning får du information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt bemötande av personer med demenssjukdom.Det tar cirka 90 minuter att gå igenom utbildningens alla delar. Utbildningen finns på olika språk. Utbildningen är framtagen på initiativ av Migrationsskolan, Kunskapscentrum för demenssjukdomar, Minneskliniken i Region Skåne.

Klicka här för att ta del av utbildningen.


Allmän palliativ vård

Denna utbildning är framtagen av Regionalt Cancercentrum Väst och Västra Götalandsregionen. Skaraborg har kommit överens att denna webbutbildning ska genomföras. Enhetschef ansvarar för att denna görs gemensamt vid APT och det är enhetschefen alt verksamhetsresurs som ska logga in. I slutet av året 2017 ska statistik överlämnas till Regionalt Cancercentrum Väst över antalet personal som deltagit i denna utbildningsinsats.

Klicka här för att ta del av utbildningen.


Palliativ vård och omsorg för äldre personer

En interaktiv utbildning skapad av Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och FOU nu.

Klicka här för att ta del av utbildningen.


Delegering

Denna webbutbildning, som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL), ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra. Det går att ta pauser. För att kunna göra det avslutande kunskapstestet måste du ha gått igenom hela utbildningen. Vid godkänt kunskapstest kan ett diplom laddas ner.

Klicka här för att ta del av utbildningen. (klicka dig sedan vidare till utbildningsportalen)

I samband med denna webbutbildning behöver du även ta del av utbildningshäftet.

Utbildningshäfte inför läkemedelsdelegering

Del 3 Delegeringsutbildning Insulinbehandling

Manual för medarbetare hur man gör Apotekets webbutbildning - maj 2023


Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är framtagen av Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid.

Klicka här för att ta del av introduktionskursen.


Det virtuella socialkontoret sätter fokus på föräldraskap vid missbruk

På ett interaktivt virtuellt socialkontor får socialarbetare inom missbruks- och beroendevården möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna klienter. Syftet är att förebygga negativa konsekvenser för barnen och uppmärksamma deras behov. Det virtuella socialkontoret är framtaget av Socialstyrelsen.
Klicka här för att ta del av utbildningen.

 

Digitala utbildningar hos Skaraborgs kommunalförbund

På Skaraborgs Kommunalförbunds webbplats finns en samling utbildningar från kända aktörer. Samtliga är kvalitetsgranskade av till exempel Socialstyrelsen. Utbildningarna kan användas som kompetensutveckling eller för att repetera redan känd information. Det finns utbildningar för legitimerad personal, medarbetare inom äldreomsorg samt medarbetare inom område funktionsnedsättning.
Klicka här för att ta komma till Skaraborgs kommunalförbund.