Sekretess och tystnadsplikt

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, innehåller både bestämmelser om förbud mot att lämna ut allmänna handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas tjänst.

Att det råder sekretess för en viss uppgift innebär att uppgiften varken får avslöjas muntligt eller att en handling där uppgiften finns får lämnas ut. Sekretessen gäller för alla anställda i socialförvaltningen men även för studerande som genomför verksamhetsförlagd utbildning.

Sekretess kan ha olika styrka och definieras utifrån tre olika nivåer. Den näst strängaste formen kallas för omvänt skaderekvisit och innebär att sekretess råder för uppgiften om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Socialförvaltningen omfattas av denna näst strängaste form av sekretess.

Inre sekretess

Med inre sekretess menas att uppgifter innanför en sekretessgräns som omfattas av sekretess bara får lämnas mellan olika professioner i den utsträckning som behövs för ett ärendes handläggning eller verksamhetens bedrivande. Den personal som deltar i vården/omvårdnaden kring den enskilde har rätt att ta del av de journalanteckningar som behövs för att kunna ge en god och säker vård/omvårdnad. Personal som inte deltar i arbetet kring den enskilde får inte utan samtycke läsa i journalen eller på annat sätt ta del av sekretessbelagd information även om tillgänglighet och möjlighet finns. I den datoriserade journalen loggas alla personaktiviteter.

Sekretess blankett