Säkerhet och beredskap

Försäkringar

Uppdatering av informationen pågår...

Passagekort

Du som behöver nytt passagekort eller göra förändringar på kortet vänder dig till kommunreceptionen i Kommunhuset.

Polisanmälan

Skadegörelse på kommunens byggnader samt inbrott ska alltid polisanmälas. Fastighetsavdelningen har tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare tagit fram en rutin som tydliggör vem i kommunen som är ansvarig för att en polisanmälan genomförs.

Informationssäkerhet

Ansvaret för våra informationstillgångar - det vi skriver och sparar i datassystemen, information vi sätter i pärmar - finns hos oss i Tibro kommun.

Systematiskt brandskyddsarbete

I lagen om skydd mot olyckor står att ägare och nyttjanderättshavare är skyldiga att ha ett skäligt brandskydd. För att uppnå ett skäligt brandskydd ska ett systematiskt brandskyddsarbete, så kallat SBA, bedrivas.

Krisberedskap

Tibro kommun har det övergripande ansvaret för hanteringen av större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen. Det är kommunens ledningsgrupp som leder, samordnar och följer upp en sådan händelse och kommunstyrelsen, eller en särskilt inrättad krisledningsnämnd, som vid behov fattar beslut kopplade till den aktuella händelsen. Samtliga nämnder har en plan för hur så kallade extraordinära händelser ska hanteras.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']