Coronavirus - Covid-19 - Postcovid

Kontakter

Här hittar du som medarbetare inom socialförvaltningen den information om Covid-19 som du behöver i ditt dagliga arbete.

Riktlinjer och rutiner för kommunal vård- och omsorg

Längst ner på sidan finns även utbildningsfilmer.

Rutiner som rör covid-19 för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg – Vårdgivarwebben VGR


Samtliga medarbetare inom vård- och omsorg, och LSS

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Source control - Visir contra skyddsglasögon

Omhändertagande av patient med Covid-19 - Information från Rehab

Omhändertagandet av avliden med misstänkt/konstaterad Covid-19

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Förändring av verkställighet med anledning av Covid -19

Basala hygien- och klädrutiner

Rengöring av hjälpmedel

Instruktion för användning av andningsskydd

 

Sjuksköterskor

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Loggbok vid misstänkt Covid-19

Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Lokal rutin Screening – smittspårning inom kommunal vård och omsorg

Provtagning Covid -19

 

Enhetschefer

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Handlingstöd Tibro kommun Patientsäkerhet vid covid-19

Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Lokal Rutin Screening – smittspårning inom kommunal vård och omsorg

Checklista inför provtagning vid symtom och screening

Provtagning Covid -19

Source control - Visir contra skyddsglasögon

Generella åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 inom kommunal vård och omsorg, version 1 (vgregion.se)

Checklista preventiva åtgärder Covid-19

Fotvårdsbesök på SÄBO

Frisörbesök på SÄBO

Checklista vid misstänkt/konstaterad smitta hos vårdtagare eller personal

Förändring av verkställighet med anledning av Covid-19 

Protokoll för desinfektion av ytor

 

Regionala riktlinjer och rutiner

Vårdgivarwebben

Smittskydd Västra Götaland

Vårdhygien SKAS rutiner för kommuner

 

Nationell information

folkhalsomyndigheten.se

krisinformation.se

socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/


Postcovid

Postcovid – kvarstående eller sena symtom efter covid-19

Stöd till beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården  - Socialstyrelsen

Postcovid - Aktörskarta för samverkan vid postcovid
Postcovid – stöd till personal och beslutsfattare i hälso- och sjukvården (del 1) (socialstyrelsen.se)

Postcovid – övergripande kunskapsstöd med rekommendationer
Postcovid – kvarstående eller sena symtom efter covid-19 (socialstyrelsen.se)

Postcovid – Processmodeller för rehabilitering
Postcovid – processmodeller för rehabilitering (socialstyrelsen.se)

 

Regionala riktlinjer - Postcovid

Regional medicinsk riktlinje Postcovid - Struktur - uppföljning och rehabilitering
Postcovid - Struktur - uppföljning och rehabilitering (vgregion.se)

REGIONAL RUTIN Postcovid – Bedömningsstöd - uppföljning och rehabilitering
Postcovid - Bedömningsstöd- uppföljning och rehabilitering (vgregion.se)

 

Övriga länkar - Postcovid

Bedömningsstöd av patienter med covid-19 i uppföljningsfas Turordning vid diagnossättning Nationell arbetsgrupp för uppföljning efter covid
Bedömningsstöd av patienter med covid-19 i uppföljningsfas (kunskapsstyrningvard.se)

Plattform för Fysioterapeut om covid -19
Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19 (instructure.com)

Arbetsterapi och covid-19
Arbetsterapi och covid-19 - Sveriges Arbetsterapeuter (arbetsterapeuterna.se)

 

Utbildningsmaterial

Case Covid-19

Kommunikation SBAR

 

Filmer - Utbildning och information

Basala hygienrutiner och Covid-19 - Förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg. 

Skydd mot Covid -19   (instruktionsfilm)

På och avtagning av skyddsutrustning vid covid-19

Palliativ vård i livets slutskede Covid -19.