Övergripande rutiner och riktlinjer

Här hittar du övergripande rutiner och riktlinjer som gäller hela socialförvaltningen.

Delegationsförteckning 2019-2022
antagen av Socialnämnden 2019-02-18, senast reviderad 2021-02-23

Anmälan av delegationsbeslut


Handbok för social dokumentation


Riktlinjer för resor och fordon, antagen av socialnämnden 2021-10-25

 

Vägledning för kontakt med media under pandemi - kris och beredskapsläge


Rutin värmebölja - information och checklista

Rutin - kränkning av medarbetare från brukare eller närstående

Rutin - husdjur i ordinärt boende

Att överklaga socialnämndens beslut

Rutin rapportering av ej verkställda beslut

Rutin för registrering av volymmått

 

Arkiveringsinstruktioner

 

Ansvarsfördelning - ordinärt boende

Ansvarsfördelning - särskilt boende

 

Rutin för Trygghetslarm vid extraordinära händelser

Larmombudets roll

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder

Rutin Lex Maja