Försäkringar (intern information)

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Uppdatering av informationen pågår...

OBS! Viktigt när vi orsakat skador eller kontaktas om skadestånd:

När ett telefonsamtal kommer från någon som har för avsikt att rikta ett skadeståndsanspråk mot kommunen, är det mycket viktigt att den som svarar varken muntligt eller skriftligt medger något ansvar eller uttrycker någon förhoppning om att skadeståndsanspråket kommer att accepteras. Istället ska den som ringer informeras om att skadan kommer att utredas.

Har man utan ordentlig utredning accepterat ett skadeståndsansvar och kanske också ersatt en person, för att man bedömer att ersättningsbeloppet var så litet, så har man eventuellt även indirekt accepterat att skadeståndsansvar föreligger. Kommunen kan då komma att tvingas att utge ersättning för tillkommande krav.

Hantering av försäkringsärenden

Hanteringen av skadeanmälningar och utredning av ansvar skiljer sig åt beroende på vilken försäkring det gäller och beroende på om vi har drabbats av en skada eller om någon annan part anser att vi orsakat en skada.

Direkt när skada inträffar:

När vi råkar ut för, eller upptäcker, en skada så finns det några åtgärder som omedelbart ska vidtas för att begränsa ytterligare skador samt för att dokumentera skadans omfattning och omständigheterna kring hur skadan kunde uppstå. 

 1. Skadebegränsande åtgärder
  Vidta skadebegränsande åtgärder så att skadorna inte växer ytterligare eller drabbar fler.

 2. Polisanmälan
  Vid skadegörelse och inbrott ska alltid polisanmälan göras - rutiner för detta finns här.

 3. Dokumentera skador
  Dokumentera skadorna, helst innan du lämnar platsen. Ta bilder, anteckna datum och tid, be om namn och kontaktuppgifter till eventuella vittnen, beskriv vad som inträffat med t ex text och skisser, anteckna modellbeteckningar, registreringsnummer, fabrikat, färg mm på skadade föremål. 

 4. Skadeanmälan till försäkringsbolag
  Om skada drabbat kommunen och ersättning från försäkring önkas ska skadan anmälas till försäkringsbolaget för utredning. Beroende på vilken typ av skada det gäller så är det olika försäkringsbolag och olika rutiner som gäller så som det beskrivs längre ned på sidan.
  Det är du som råkat ut för skadan, eller din chef, som ska ta kontakt med kommunens försäkringskontaktperson eller försäkringsbolaget enligt rutinerna nedan. Om någon annan än kommunen drabbats av skador så ska dom i första hand hänvisas till sitt eget försäkringsbolag.

Kommunens försäkringar 2023

Beroende på vilken typ av skada det gäller så är det olika försäkringsbolag och olika rutiner som gäller enligt nedan. 

Kommunförsäkring

Kommunförsäkring i sedvanlig omfattning inkl försäkringsbelopp motsvarande tidigare excessansvarsförsäkring. Försäkringsbolag: Kommunassurans. 

Olycksfallsförsäkring

Försäkring som ersätter vid olycksfallsskada, d.v.s. kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse. Försäkringen omfattar elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper inom kommunens verksamheter. Försäkringsbolag: Protector. Läs mer här.

Fordonsförsäkring 

Försäkring för trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin- och vagnskador på kommunens fordon. Försäkringsbolag: Protector. Läs mer här.

Utställningsförsäkring

Mer info kommer.
Försäkringsbolag: Brookfield.

Tjänstereseförsäkring

Försäkring för kommunanställda, praktikanter, förtroendevalda och personer som utför uppdrag för kommunens räkning. Försäkringen gäller även elever vid resor och praktik som har anordnats eller godkänts av någon av kommunens skolor. Försäkringsbolag: If. Läs mer här. 

Kollektivavtalade försäkringar för anställda

Som anställd i kommunen omfattas du även av AFA försäkring som gäller vid gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Här finns mer info om AFA försäkring. Har du frågor om AFA försäkring konstaktar du HR-enheten eller AFA försäkring direkt.

Försäkringsbolag tidigare år

Tidpunkten när skadan inträffade avgör vilket försäkringsbolag som ska kontaktas. En äldre skada kan därför behöva hanteras genom kontakt med ett försäkringsbolag vi inte längre har avtal med. 

Kommunförsäkring

2023 - Kommunassurans
2020-2022 - QBE
2013-2019 - Länsförsäkringar Skaraborg

Ansvarsförsäkring vid kriminalitet, förmögenhetsbrott, dataintrång

2023 - Kommunassurans, ingår i kommunförsäkringen fr.o.m 2023.
2020-2022 - If

Rättsskydd vid miljöbrott, arbetsmiljöbrott

2023 - Kommunassurans, ingår i kommunförsäkringen fr.o.m. 2023.
2015-2022 - If

Olycksfallsförsäkring

2015-2023 - Protector
2013-2014 - Folksam

Utställning

2023 - Brookfield
2020-2022 - Hiscox
2015-2019 - Markel

LOU

2023 - Kommunassurans, ingår i kommunförsäkringen fr.o.m. 2023.
2015-2022 - CNA

Fordon

2020-2024 - Protector
2015-2019 - Länsförsäkringar Skaraborg

Tjänsteresa

2015-2023 - If

Kommunens försäkringsorganisation

 

Upphandling av försäkringsavtal

Försäkringar upphandlas gemensamt för hela kommunen. Kostnaderna för försäkringarna fördelas ut till verksamheterna enligt olika fördelningsnycklar beroende på försäkringstyp.

För generella försäkringsfrågor, upphandling av försäkringsavtal och kontakt  i avtalsfrågor svarar inköpssamordnaren på ekonomienheten.

Inköpssamordnaren samordnar insamling av premiegrundande uppgifter som görs varje år. Berörda verksamheter ansvarar för att ta fram uppgifter om sitt försäkringsbehov. 

Försäkringsrådgivning

För specifika frågor och rådgivning har vi tillgång till extern försäkringsrådgivare - Söderberg & Partners.

Skadehantering

Verksamheterna ansvarar för sina egna skadeärenden. Kommungemensamt stöd finns inom följande områden: 

Olycksfallsförsäkring

Kontaktperson Elin Fridén.
Hanterar olycksfallsfrågor (främst elevolycksfall) i direkt dialog med Söderb.&P. samt försäkringsbolagen.

Egendomsskador (fastigheter, fordon och maskiner)

Kontaktperson Elisabeth Ransveden.
Hanterar skadefrågor i direkt dialog med Söderb.&P. samt försäkringsbolagen.

Övriga försäkringsområden

Kontaktperson Fredrik Nyström.
Hanterar övriga försäkringsfrågor i dialog med Söderb.&P. samt försäkringsbolagen.