Delegering

Med hänsyn till kraven på vård av god kvalitet och hög säkerhet för patienterna ställer varje delegeringsbeslut mycket stora anspråk på gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet hos såväl den som delegerar som den som åtar sig arbetsuppgiften. För att upprätthålla patientsäkerheten ska delegering av arbetsuppgifter inte ske slentrianmässigt.

 
För att säkerställa att vi upprätthåller en god och säker vård bör i första hand den ssk/dsk som är omv.ansvarig delegera uppgifter till omvårdnadspersonal. Det är också denna ssk/dsk som är ansvarig för bl.a läkemedelsrutinerna på enheten. Motsvarande gäller för uppgifter som delegeras av arbetsterapeut resp. sjukgymnast.
 
Omvårdnadspersonal som arbetar i Poolen kan delegeras uppgifter som tex överlämnande av läkemedel. Men för att säkerställa att reel kunskap för uppgiften finns ska uppgifterna delegeras per patient, avdelning eller enhet, vilket beslutas av den som skriver delegering.

Detta innebär att:
- Delegeringar för poolpersonal måste skrivas för varje enhet.
- Det är i första hand den som är omv.ansvarig som skriver delegering.
- Delegeringsbeslut förvaras i pärm hos ssk på respektive enhet, alternativt hos arbetsterapeut eller sjukgymnast
- Kopia lämnas till poolpersonalen som förvarar alla delegeringar i en gemensam pärm på pool-exp.
- Efter att delegering är given mailas Poolchefen för att personalen ska få behörighet till kodade nyckelskåp.
 
Det är inte förenligt med God och Säker vård att delegera uppgifter att gälla generellt inom hela vård- och omsorgsverksamheten i Tibro kommun!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildningsmaterial inför delegering läkemedelshantering