Agera vid tidiga signaler

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Genom en god kommunikation och lyhördhet i det vardagliga arbetet har du som chef bättre förutsättningar att uppfatta tidiga signaler om eventuell ohälsa hos din medarbetare.

Tidiga samtal

Genom ett tidigt samtal med medarbetare kan du som chef bilda dig en uppfattning och göra en bedömning om orsaken till problemet. Förbered samtalet noga och kontakta därefter medarbetaren och förklara syftet med samtalet. Gör klart för medarbetaren att samtalet sker av omtanke för att utreda vilka möjligheter som finns för att ge stöd eller vilka åtgärder som behöver vidtas. Undvik inte att ta upp svåra saker. Upprätta handlingsplan vid arbetsanpassning och rehabilitering och dokumentera de eventuella åtgärder som behövs för medarbetaren eller hela arbetsgruppen.

Dokumentationen ska innehålla

  • Datum
  • Definition av aktivitet/åtgärd och datum
  • Vad ska göras och vad är den förväntade nyttan med aktiviteten/åtgärden?
  • Vem/vilka ansvarar för att aktivitet/åtgärd blir genomförd?
  • När ska åtgärden/aktiviteten påbörjas och vara genomförd?
  • Uppföljning och utvärdering, vad blev resultatet? Har det fungerat? Hur gå vidare?
  • Tidplan – bestäm dag för ny uppföljning och vem som ansvarar för genomförandet

Deltagare vid samtalet är chef, medarbetare och eventuellt representant från facklig organisation om medarbetaren så önskar. Vid behov kan andra aktörer medverka. Chef ska då informera medarbetaren om vilka som deltar. Chef som behöver stöd inför samtalet kan kontakta sitt lokala HR-stöd.

Anpassade arbetsuppgifter i förebyggande syfte

Enligt Arbetsmiljölagen (3 kap. 2 a) ska  arbetsanpassning göras i förebyggande syfte. Arbetsanpassningen ska innefatta tekniska och organisatoriska ändringar i arbetsmiljön och ska anpassas till människors olika förutsättningar. Rehabilitering har en vidare innebörd och omfattar alla slags åtgärder som görs för att hjälpa en arbetstagare att komma tillbaka till arbetslivet. Arbetsanpassning är en del av rehabiliteringen som också omfattar den medicinska delen men även utbildning, arbetsträning och yrkesvägledning för arbetstagaren. Rehabiliteringsriktlinjer finns att läsa här.