Extern genomlysning av Tibros äldreomsorg

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Socialnämndens ordförande Anna-Camilla Andersson och socialchefen Rikard Strömqvist.

23 april 2024

Kommunnyheter, Socialförvaltningen

Under våren kommer en extern utredning av Tibros äldreomsorg att genomföras. Socialförvaltningen har beställt en genomlysning av kvaliteten och effektiviteten i handläggningen av äldreomsorgsärenden och alla verksamheter inom äldreomsorgen. Detta görs för att få klarhet i vad som kan effektiviseras i syfte att minska kostnaderna för att nå en budget i balans.

Socialförvaltningen i Tibro står, precis som många andra kommuner, i en trefaldig utmaning med ekonomiskt underskott, volymökningar på grund av ett allt större antal äldre och svårigheter med rekrytering av personal. Den senaste prognosen pekar mot ett nytt underskott, trots tilläggsanslag i årets budget.

Arbetar för att minska kostnader

Det pågår ett intensivt arbete med att identifiera och besluta om vilka åtgärder som behöver vidtas. I februari fattade vi i socialnämnden beslut om att fasa ut bemanningsföretag, intensifiera arbetet med att minska övertiden och se över våra placerings-kostnader. De åtgärderna och de strama budgetarna till våra enheter börjar ge effekt men det kommer att krävas större och fler åtgärder för att vi ska få budgeten i balans, säger socialnämndens ordförande Anna-Camilla Andersson.

Viktigt med objektiv bild

För att kunna bibehålla en god kvalitet i äldreomsorgen samtidigt som kostnaderna ska minskas har socialförvaltningen upphandlat en genomlysning av hela äldreomsorgsverksamheten. Under våren kommer ett externt företag att kartlägga hur de olika verksamheterna inom äldreomsorgen bedrivs och ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder. Företaget som anlitats har en bred erfarenhet av liknande uppdrag i andra kommuner i Skaraborg och i Sverige i övrigt.

Vi behöver få en objektiv bild av våra verksamheter, så det är viktigt att undersökningen görs av en extern aktör. Genomlysningen ska ge svar på om vi gör rätt bedömningar och tar rätt beslut i myndighetshandläggningen inom äldreomsorgen och undersöka hur effektiva arbetssätt vi har inom äldreomsorgen. På det sättet får vi klarhet i vilka områden vi kan effektivisera och inom vilka områden vi redan är effektiva. Det är viktigt för att vi ska kunna bibehålla en så god kvalitet och arbetsmiljö i våra verksamheter som möjligt även när vi minskar våra kostnader, betonar socialchefen Rikard Strömqvist.