Så arbetar det skolsociala teamet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

25 mars 2024

Barn & Utbildning, Socialförvaltningen

Det skolsociala teamet är en nystartad satsning med syfte att minska problematisk skolfrånvaro i årskurs 4-9. Satsningen är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Teamet består av Daniel (till vänster) och Sebastian (till höger) och målsättningen är att problematisk skolfrånvaro helt ska försvinna.

Under hösten 2023 togs ett gemensamt beslut att båda förvaltningarna skulle gå samman och söka statliga medel för att kunna delfinansiera ett skolsocialt team. Teamet befinner sig fortfarande i uppstarten och den första tiden har mycket av arbetet fokuserat kring att hämta in erfarenheter från andra kommuner, knyta kontakter i och utanför kommunen, samt att hitta strukturen för att på bästa sätt hjälpa eleven.

Problematisk skolfrånvaro

Skolfrånvaro i sig är inget nytt. Men frånvaron blir problematisk när det finns risk för att eleven inte når grundskolans kunskapskrav och därmed inte bli behörig till gymnasiet, vilket i sin tur leder till utanförskap på arbetsmarknaden. Det skolsociala teamet ska i ett tidigt skede arbeta med att främja skolnärvaron hos elever som uppvisar tendenser till problematisk frånvaro.

Olika verktyg beroende på situation

Alla individer är olika och kan därför behöva olika sorters stöd för att öka sin närvaro i skolan. Arbetet kommer därför i ett första skede handla om att identifiera vad frånvaron beror på och hitta bra verktyg för att komma till rätta med den.

Det kan också handla om att vägleda föräldrarna till andra instanser som kan erbjuda stöd, så som sjukvården, psykiatrin eller socialförvaltningen, beroende på vad som orsakat skolfrånvaron. Att avdramatisera kontakten med socialförvaltningen kan bli ytterligare en uppgift för teamet.

Handlingsplaner upprättas

Det viktigaste för teamet kommer bli att upprätta en handlingsplan tillsammans med eleven, föräldrar och skola för att få eleven att komma till skolan och klara sin skolgång. Handlingsplanen och all annan dokumentation kring skolfrånvaron dokumenteras på skolan och förvaras i elevhälsans arkiv. Det förs ingen dokumentation i socialförvaltningens register och socialförvaltningen tar inte heller del av det som dokumenterats på skolan.

Bilden

Det skolsociala teamet, från vänster:

Daniel Bodin – lärare med specialpedagogisk kompetens. Har tidigare arbetat både som speciallärare och rektor i Tibro kommun.

Sebastian Wladysiuk-Repelewicz  – familjebehandlare hos socialförvaltningen, har tidigare arbetat som familjebehandlare inom socialförvaltningens öppenvård.