Utvecklad samverkan kring trygghetsarbete och brottsförebyggande insatser i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunpolisen Annika Strandberg, kommunalrådet Jan Hanna och Tibro kommuns trygghets- och säkerhetssamordnare Anders Karlsson på Allétorget i Tibro.

7 maj 2024

Kommunnyheter

Sedan årsskiftet har sättet att arbeta med trygghetsfrågor och brottsförebyggande insatser fått en fastare form i Tibro. En ny arbetsgrupp med representanter för Tibro kommun, polisen och de kommunala bolagen har inrättats. Det håller på att tas fram en samlad lägesbild över brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet som bedrivs i kommunen, som senare i vår ska resultera i en åtgärdsplan.

I juli förra året tillkom en ny lag som ger Tibro kommun och övriga kommuner i Sverige ett tydligare samordningsansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet. Det har lett fram till att Tibro kommun har anställt trygghets- och säkerhetssamordnaren Anders Karlsson och att formerna för samverkan mellan kommunen, polisen och de kommunala bolagen har utvecklats.

Ny brottsförebyggande arbetsgrupp

Det praktiska brottsförebyggande arbetet leds nu av trygghets- och säkerhetssamordnaren och den nya arbetsgruppen BRÅ taktisk grupp, där kommunpolisen Annika Strandberg, Tibros folkhälsostrateg, näringslivschefen och representanter för individ- och familjeomsorgen, kultur och fritid, samhällsbyggnadsförvaltningen och de kommunala bolagen ingår. 

Vi håller på att kartlägga och analysera brottsläget och den upplevda tryggheten i kommunen med hjälp av statistik över anmälda brott, kostnader för skadegörelse, enkäter och den trygghetsvandring som gjordes i höstas. Med det som grund kommer en åtgärdsplan att antas i juni, berättar Anders Karlsson.

Tydligare organisation

Utöver den taktiska gruppen har en styrgrupp för det brottsförebyggande arbetet, det strategiska rådet, bestående av kommunens förvaltningschefer och trygghets- och säkerhetssamordnaren inrättats, liksom ett politiskt Infoforum. Sedan tidigare finns också EST-gruppen, Effektiv samordning för trygghet, som arbetar med frågor som rör tryggheten i den fysiska miljön. I den gruppen ingår kommunpolisen och representanter för Tibro Handel, Tibros bostadsbolag, Västtrafik och Tibro kommuns olika förvaltningar.

Infoforumet, som genomfördes för första gången i slutet av april, kommer att äga rum två gånger per år. Det är ett informations- och diskussionsforum där samtliga nämnders och de kommunala bolagens ordföranden och vice ordföranden ingår, liksom kommunchefen och förvaltningscheferna, andra berörda tjänstepersoner och kommunpolisen och trygghets- och säkerhetssamordnaren.

Gemensam lägesbild och mer systematiskt arbete

Tanken med den nya organisationen är att både ledande politiker, tjänstepersoner och andra nyckelpersoner i kommunen ska få en tydligare bild av brottsläget och de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna som görs i Tibro, att det ska finnas ett forum för diskussion och frågor och en grupp som kan arbeta mer systematiskt tillsammans med de här frågorna, klarlägger Anders Karlsson.

Jag upplever att vi har fått en bra struktur på arbetet och bättre möjligheter till samverkan sedan Anders anställdes och den nya organisationen sattes. Det är viktigt för att jag och mina kollegor inom polisen ska kunna välja en genomtänkt operativ inriktning på vårt brottsförebyggande arbete och prioriterade områden att jobba med, betonar kommunpolisen Annika Strandberg.

Tryggt samhälle men upplevd otrygghet

Den genomförda kartläggningen visar att Tibro är en trygg plats men att det finns en upplevd känsla av otrygghet bland kommuninvånare.

Brottsstatistiken visar att Tibro är bland de tre kommunerna i Skaraborg som har minst anmälda brott per invånare de senaste tre åren, betonar Annika Strandberg.

Vi har ett arbete att göra för att öka den upplevda otryggheten och vi behöver också arbeta förebyggande tillsammans för att kunna behålla den nuvarande nivån av trygghet, fortsätter Anders Karlsson.

Den nya lagen har gett oss ännu större möjligheter att samarbeta och vidta åtgärder tillsammans. Det är en styrka att vi strävar och jobbar mot samma mål. Jag tror att det är rätt väg att gå att jobba mer med förebyggande insatser och utbildning som vi gör nu. Dessutom måste alla vi som bor i Tibro hjälpas åt att vara uppmärksamma på det som händer och agera för att anmäla och motverka brott och olyckor, säger kommunalrådet Jan Hanna.