Riskanalys

Riskanalyser genomförs för att förhindra att oönskade händelser inträffar. I riskanalysen uppskattas sannolikheten för att händelsen inträffar och vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.