Vård- och omsorgsavgifter för dig som bor hemma

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

När du bor hemma, i så kallat ordinärt boende, så betalar du för den service och de tjänster som kommunen tillhandahåller åt dig.

Hemvård (maxtaxan)

Hur mycket du ska betala för din hemvård beräknas utifrån din nettoinkomst, d v s din inkomst efter skatt, eventuellt bostadstillägg och föregående års avkastning på kapital. Din avgift påverkas inte av förmögenhet. Om din inkomst efter skatt, inklusive bostadstillägg, är större än ditt förbehållsbelopp ska du betala hemvårdsavgift. Timkostnaden är 291 kr, enligt lag blir avgiften aldrig högre än 1990 kronor/månad.

Makars och registrerade partners inkomst räknas samman och delas lika, vilket betyder att två makar får betala var sin avgift. Även sammanboende betalar var sin hemvårdsavgift. Avgiften för serviceinsatser delas mellan makarna. 

Fördjupad information finns i informationshäften "Avgifter 2017" eller "Avgiftsreglemente maxtaxa 2017".

Trygghetslarm 

  • Trygghetslarm, 245 kronor/månad
  • Trygghetslarm, sammanboende, 184 kronor/månad

Matdistribution

Matdistribution (utkörningsavgift ingår i maxtaxan), 47 kronor/portion

Dagverksamhet

Avgift för dagverksamhet (ingår i maxtaxan), 67 kronor/dag

Matkostnad dagverksamhet

Nivå 1 Heldag (9,00-15,00) middag och två fika, 94 kronor/dag
Nivå 2 Halvdag (9,00-13,00 eller 12,00-15,00) middag + fika, 79 kronor/dag
Nivå 3 Halvdag (9-12 eller 13-15) fika, 15  kronor/dag

Korttidsvistelse eller avlastning

Dygnsavgift (ingår i maxtaxan), 67 kronor/dygn
Matkostnad, 157  kronor/dygn

Omräkning av avgiften

Omräkning av avgiften görs en gång per år. Preliminär uträkning sker i februari/mars. Dessutom sker en slutlig uträkning i oktober.

Avgiften kan ändras om din ekonomiska situation ändras t.ex.

  • Inkomstförhållandena 
  • Hjälpinsatserna 
  • Bostadstillägget till pensionärer (BTP) 
  • Familjeförhållandet

Du ska alltid meddela ändrade förhållande under ett pågående år. Uppgifterna kan påverka din avgift.

Exempel på uträkning

Inkomst efter avdrag för skatt: 6 307 kronor
Bostadstillägg: 3 749 kronor
Summa inkomst: 10 056 kronor

Förbehållsbelopp (minimibelopp + hyra): 5 057 kr + 4 666 kr = 9 733 kr
Avgiftsutrymme (inkomster - förbehållsbelopp):10 056 kr – 9 733 kr =  323 kr

Eftersom inkomsten är 323 kronor högre än förbehållsbeloppet betalas 323 kr i
hemvårdsavgift.