Så jobbar Nyboskolans personal för en tryggare skola

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

28 maj 2021

Barnomsorg och utbildning, Ung i Tibro, Nyboskolan

Elever som känner sig trygga i skolan mår bättre och presterar bättre. Därför håller Nyboskolan på att utveckla sitt sätt att arbeta med trygghet. "En viktig del i det trygghetsskapande arbetet är att det ska finnas vuxna nära eleverna, oavsett om de befinner sig på en lektion eller har rast", säger rektor Emelie Ahlén Karlsjö i en film om trygghetsarbetet på Nyboskolan.

Trygghetsteamet har en central roll i Nyboskolans nya, teambaserade organisation. I teamet ingår skolkuratorn, skolsköterskan, skolans förstelärare i värdegrund och de tre socialpedagogerna, som anställdes för ett knappt år sedan.

– Vi har jobbat aktivt med trygghetsfrågor under alla år, men idag jobbar vi mer förebyggande än tidigare, berättar skolkuratorn Birgitta Yngvesson.

Viktigt nav i trygghetsarbetet

Trygghetsteamet är navet i skolans trygghetsarbete. De som ingår i teamet arbetar både med förebyggande insatser för att förhindra att otrygghet och kränkningar uppstår, men också med åtgärdande insatser i akuta situationer. Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal och både kurator och skolsköterska har också öppen mottagning där eleverna kan titta förbi och prata en stund vid behov.

Vuxennärvaro i centrum

Socialpedagogernas uppdrag är att jobba med elever som har svårt att finna sig till rätta i skolmiljön och fungerar också som trygga vuxna för alla elever. Tillsammans med kommunens fritidsledare och fältassistenter finns de tillgängliga i de miljöer som eleverna befinner sig i. Det finns en socialpedagog knuten till varje arbetslagsteam.

– Vårt jobb går framförallt ut på att stötta ungdomar med ångestproblematik och elever som av olika skäl inte alltid känner sig trygga i skolan, klargör socialpedagogen Robin Ferling.

– Det är inte bara trygghetsteamet som arbetar med trygghet, utan alla som jobbar på skolan delar på ansvaret, betonar Sofie Linder, som är förstelärare i värdegrund. Hon pekar på betydelsen av att eleverna ska känna sig trygga under lektionstid.

– Jag tänker på det hela tiden! Det är jätteviktigt att eleverna känner trygghet här och nu, både i klassrummet och i andra lärmiljöer som till exempel i idrottshallen, säger hon.

Kränkningsutredningar och trygghetsenkät

Om kränkningar förekommer görs kränkningsanmälningar till rektor och dessa hanteras sedan av trygghetsteamet.

– Vi utreder anmälningarna och kommer överens om vilka åtgärder som behöver vidtas, upplyser Sofie Linder.

Under april-maj har alla elever i Tibros skolor fått svara på en enkät om trygghet och studiero. Sofie Linder ingår i den grupp med förstelärare i kommunen som kommer att bearbeta och analysera resultatet av enkäten.

– Utifrån svaren i enkäten kommer vi i trygghetsteamet föreslå och genomföra de åtgärder som krävs för att våra elever ska känna sig trygga när de är i skolan. Det kan både handla om att åtgärda miljöer i skolan som upplevs otrygga och att jobba med elever enskilt eller i grupp, förklarar hon.

Mål för alla skolor

Ökad trygghet och studiero är ett mål som alla förskolor och skolor i Tibro kommun arbetar med och arbetet kommer att intensifieras under hösten.
– Vi ska bland annat samarbeta med en forskare som kommer genomföra föreläsningar för all personal. Tanken är att det här ska vara en röd tråd i vårt arbete från förskolan och uppåt, berättar rektor Emelie Ahlén Karlsjö.