Ny handläggare i Hjo, Tibro och Karlsborg med ansvar för bostadsanpassningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

17 september 2020

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

Sedan den 1 juli har kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg en gemensam handläggare för bostadsanpassningar. De bärande tankarna bakom samarbetet är att säkra att alla bostadsanpassningsärenden handläggs på ett likvärdigt, rättssäkert sätt och att skapa förutsättningar för att ha en samlad specialistkompetens inom området.

– Den nya renodlade tjänsten innebär bättre möjligheter att sätta sig in i lagstiftningen på djupet, följa rättsfall och ha tid för omvärldsbevakning, säger handläggaren Jenny Nilsson.

Långvarig funktionsnedsättning behovsprövas

Det kommunala bostadsanpassningsbidraget riktar sig till personer som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning. Det gäller anpassningar av fasta funktioner i en permanent bostad som är nödvändiga för att en person ska kunna bo kvar i sitt hem och leva så självständigt som möjligt. Det kan vara anpassningar för att kunna ta sig in och ut ur en bostad, förflytta sig inomhus, laga mat eller sköta sin hygien.

– Det görs en behovsprövning i varje enskilt fall som baseras på intyg från sakkunniga, hembesök med mera. För att få bidraget ska behovet inte kunna tillgodoses med hjälpmedel eller omdisponeringar av bostaden, förklarar Jenny.

200 ärenden per år

Varje år handläggs drygt 200 bostadsanpassningsärenden i de tre kommunerna.

Fram till i somras sköttes ärendena på deltid av handläggare med olika kompetens på hälso- och sjukvårdsenheten i Hjo, på plan- och byggenheten i Karlsborg och på individ- och familjeomsorgsavdelningen i Tibro. Nu sköts ärendena av Jenny i dialog med berörda verksamheter i respektive kommun.

Bred kompetens och likvärdiga beslut

Jenny, som tidigare handlade bostadsanpassningsärenden i Tibro, betonar värdet av att det både finns kunskap om plan- och byggfrågor och hjälpmedel och upparbetade kontakter i de samverkande kommunerna.

– Det finns en bred samlad kompetens som ger goda förutsättningar för ett väl fungerande samarbete, säger hon.

– Den största vinsten med samarbetet är att vi får väl underbyggda beslut och att alla ärenden bedöms på ett likvärdigt sätt. Men det är också betydelsefullt att vi skapar en attraktiv tjänst och säkrar vår kompetens inom området på kort och lång sikt, konstaterar Tor Kempe som är chef för hälso- och sjukvårdsenheten och bistånd i Hjo.