Förbättrat arbetsklimat, lägre betyg för ledarskapet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

2 december 2020

Kommun och politik

Allt fler upplever ett förbättrat arbetsklimat jämfört med förra gången medarbetarenkäten genomfördes. Samtidigt visar resultatet att förtroendet för närmaste chef är lägre jämfört med 2018. Det är två slutsatser av den medarbetarenkät som Tibro kommun genomfört bland sina 1000 anställda.

- Enkäten ger många positiva svar, men också en hel del svar där vi behöver göra mer. Det gäller inte minst resultatet att arbetsgivarens attraktionskraft minskat, säger personalchefen Ulrika Wennerkull.

Medarbetarenkäten genomförs vartannat år och årets enkät var den tredje. Det är den enkät som hittills visat högst deltagarandel.

- Det är 80 procent av medarbetarna som svarat. Det betyder att vi kan dra tydligare slutsatser jämfört med tidigare, säger Ulrika Wennerkull.

Ulrika Wennerkull spekulerar i orsaken till den ökade svarsfrekvensen:

- I samband med förra enkäten för två år sedan drabbades vi av tekniska problem vilket försvårade för en del av delta. Men även jämfört med den första enkäten är svarsfrekvensen hög. De många svaren visar att många vill ge sin synpunkt och många vill engagera sig. Ett annat skäl kan vara att kommunen genomfört flera omfattande omorganisationer som påverkar medarbetarna på olika sätt och att de därmed genom enkäten vill uttrycka sin åsikt, säger personalchefen.

Minskad attraktionskraft

Ett av många frågeområden i enkäten berör arbetsgivarens attraktionskraft. Det är ett område där trenden går åt fel håll. Det handlar bland annat om stolthet och om man kan rekommendera Tibro kommun som arbetsgivare.

- Det är nu jätteviktigt att vi jobbar med den frågan. Visserligen är Tibro kommun fortfarande en attraktiv arbetsplats, men trenden går åt fel håll och det är en minskande andel som kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. I den här frågan har vi påverkats negativt genom att ett antal projekt vi planerat för att stärka kommunen som arbetsgivare har fått flyttas fram på grund av pandemin. Vi har påbörjat flera projekt för att stärka attraktionskraften och tyvärr hamnar de i skuggan av pandemins följdverkningar och det tror jag återspeglas i enkäten, säger Ulrika Wennerkull.

Samtidigt upplever 90% av de som svarat sitt arbete som meningsfullt och fler upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete jämfört med 2018.

Arbetsklimatet positivt

Resultatet över upplevt arbetsklimat visar på en positiv trend.

- Enkätresultatet visar att medarbetarna upplever ett stimulerande arbetsklimat. Resultatet är glädjande med tanke på att kommunen har och har haft en ansträngd arbetsmiljö under en längre period. Jag tror att pandemin synliggjort vikten av att medarbetare ställer upp för varandra och genom det har vi som organisation stärkts.

Ledarskapet

Resultatet för ledarskapet är lägre jämfört med föregående enkät.
- Självklart vill vi att ledarskapet ska stärkas även om ledarskapet i Tibro kommun har ett högt förtroende. Vi behöver aktivt arbeta för att utveckla ledarskapet ytterligare och vi behöver fortsätta arbeta med ledarskapsutveckling. Ledarutveckling är en prioriterad fråga och framgångsfaktor för kommunen.

Vad händer med enkätresultatet?

- Samtliga chefer har nu fått ta del av enkätresultatet. Därefter ska cheferna informera sina medarbetare och ta fram verksamhetsanpassade handlingsplaner tillsammans med medarbetarna. Det är viktigt att skapa delaktighet för medarbetarna i arbetet med handlingsplanerna. Kommunledningen kommer bevaka att verksamheternas handlingsplaner tas fram och verkställs.
- För att vi ska nå ett förbättrat resultat krävs ett aktivt arbete inom alla verksamheter av både chefer och medarbetare. Det är jag övertygad om att vi kommer att lyckas med.