Äldrecentrum slås ihop med sociala dagverksamheten

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

16 april 2019

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

Äldrecentrum slås ihop med den sociala dagverksamheten och blir en del av Tibro kommuns nya rehabenhet. Det beslutet fattade socialnämnden på sitt senaste nämndsammanträde måndagen den 15 april.

Den 19 november förra året beslutade socialnämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till ett förändrat arbetssätt på Äldrecentrum och den sociala dagverksamheten. Den utredningen är nu klar och det är med den som grund som socialnämnden har fattat beslut i ärendet.

– Vi har varit måna om att behålla den populära träffpunkten, men verksamheten kommer att bedrivas på ett annat sätt än tidigare. Det blir ett större fokus på dem som har störst behov av aktiviteter och gemenskap för att kunna bo kvar hemma, framhåller nämndens ordförande Jan Hanna.

Samordningsvinster med samlad organisation

I utredningen konstateras att det går att reducera antalet medarbetare med totalt fyra tjänster inom Äldrecentrum och den sociala dagverksamheten genom att förändra organisationen. Genom att integrera Äldrecentrum i rehabenheten bedöms det finnas möjlighet till samordningsvinster både personalmässigt och insatsmässigt. I och med den planerade organisationsförändringen får den nya enheten ett helhetsansvar för aktiviteter och rehabiliteringsinsatser för äldre Tibrobor som bor hemma och på korttidsboende.

– Den nya träffpunkten kommer att ha öppet dagligen måndag till fredag med kommunal personal på plats och det är vår förhoppning att frivilligorganisationerna ska vilja fortsätta arrangera aktiviteter på helgerna, säger Jan Hanna.

Förstärkning av hemvårdens planeringsteam

Antalet personer som är 70 år eller äldre ökar i Tibro från och med i år. Tibro kommun måste säkerställa att de Tibrobor som har störst behov av vård och omsorg erbjuds de insatser de behöver. Därför flyttas en av tjänsterna från Äldrecentrum till hemvården. Det innebär en förstärkning av det planeringsteam som ska hantera trygghetslarm, trygghetskameror och insatser inom hemvården.

– Det är en förändring som minskar sårbarheten i hemvården, klarlägger Jan Hanna.

Fokus på otrygga ensamma och avlastning

I utredningen om Äldrecentrum och den sociala dagverksamheten fastslås vidare att Tibro kommun behöver prioritera aktiviteter för personer som riskerar störst ensamhetsproblematik och personer som har ett stort behov av avlastning. Av de 15-45 personer som besöker Äldrecentrum en vanlig vardag bedöms 4-5 vara i stort behov av den här typen av verksamhet för att få ett fungerande liv hemma. 

– Den samlade sociala träffpunkten kommer att vara öppen för alla. Fokus kommer dock att ligga på aktiviteter för personer som behöver social gemenskap för att må bra hemma och för personer som vårdas av anhöriga eller närstående, så att de får den avlastning de behöver, betonar Jan Hanna.

Ny samlad träffpunkt vid årsskiftet

Exakt hur verksamheten på den nya sociala träffpunkten ska organiseras är ännu inte fastställt. Det ska personalen på rehabenheten arbeta med under den återstående delen av 2019. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari, då den sociala dagverksamhetens nya lokaler är färdiga att tas i drift.