Tibro kommun inrättar ny myndighetsenhet för att åtgärda brister i barnärenden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

25 oktober 2018

Omsorg och stöd

Det finns brister i handläggningen av barnplaceringsärenden i Tibro kommun. Det framgår av den kartläggning som kommunen genomfört efter att det i våras uppdagades att ett barn som skulle varit tillfälligt placerat i ett familjehem blivit kvar där i flera år. För att komma till rätta med bristerna väljer socialförvaltningen att inrätta en ny myndighetsenhet.

Socialtjänstens ledning fick vetskap om det aktuella ärendet den 16 maj i år och gjorde därefter en Lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Ärendet uppmärksammades till följd av en ansökan från socialtjänsten till tingsrätten om vårdnadsöverflytt till ett familjehem utan berörd vårdnadshavares samtycke, vilket inte är förenligt med socialtjänstlagen. Vårdnadshavaren hade vid flera tillfällen begärt att få ta hem sitt barn.

Tillsynsmyndigheten har godkänt åtgärderna

I den Lex Sarah-utredning som gjordes under våren redovisade Tibro kommun en åtgärdsplan, som godtogs av IVO. I augusti meddelade myndigheten att de avslutat ärendet eftersom de bedömer att socialnämnden följt sin anmälnings- och undersökningsplikt samt vidtagit relevanta åtgärder.

Brister i vårdplanering och uppföljning

Som en följd av de uppdagade bristerna i det aktuella ärendet har en systematisk genomgång av samtliga familjehemsplaceringar genomförts. Genomgången visar att det finns korrekta beslut i alla de 16 placeringsärendena samt att det finns samtycke från berörda vårdnadshavare i alla frivilliga placeringar, som skett enligt socialtjänstlagen.

Det finns emellertid en del uppenbara brister i handläggningen. Av granskningsrapporten framgår att det inte har gjorts någon vårdplanering i närmare hälften av barnärendena och att det endast i ett fall finns en fastställd, tydlig målsättning med vården. Vidare finns brister i uppföljningen, som enligt lag ska ske var sjätte månad.

– Uppföljningar har gjorts i alla ärenden, men det är bara i knappt hälften av fallen som uppföljningar gjorts löpande inom det fastställda sexmånadersintervallet. Resterande ärenden har i grunden uppfyllt kraven men periodvis haft längre intervall mellan uppföljningarna än vad lagen föreskriver, klarlägger Elin Zell, som är SAS, socialt ansvarig samordnare i Tibro kommun. Det är Elin som genomfört den systematiska genomgången.

– Vi ser väldigt allvarligt på att det saknas vårdplaner och målsättningar med vården av våra familjehemsplacerade barn. Det är bland annat därför vi planerar inrätta en särskild myndighetsenhet, fastslår Anneli Koivuniemi.

Ny socialtjänstorganisation

Parallellt med genomgången av familjehemsplaceringarna har socialförvaltningen under det gångna halvåret gjort en översyn av sin organisationsstruktur. Den översynen har nu lett fram till att ett förslag till ny organisation tagits fram. Inom ramen för den nya organisationen föreslås att en myndighetsenhet inrättas med 1:e socialsekreteratjänster på både barn- och vuxensidan.

– Vi skapar en myndighetsenhet för att säkerställa en rättssäker handläggning och ett professionellt och tryggt beslutsfattande som gagnar både våra medborgare och vår personal, säger Anneli Koivuniemi.

Ny enhet för vardagsstöd och öppenvård

Vidare föreslås en ny enhet, enheten för vardagsstöd och öppenvård, för att intensifiera arbetet med stöd på hemmaplan. Enheten kommer att ha en egen enhetschef samt en behandlingsansvarig.

– Vi vill, med de resurser vi har, utveckla vårt arbetssätt på hemmaplan för att på bästa sätt förebygga placeringar och möjliggöra kortare placeringstider. Vidare är tanken att utveckla stödet till personalen så att de i så hög grad som möjligt kan möta både komplicerade och mångfacetterade brukarbehov med målet att våra klienter ska uppnå ett så självständigt liv som möjligt efter egen förmåga, betonar Anneli Koivuniemi.

Organisationsbeslut i november

Den nya organisationen, som kommer att fastställas i november, omfattar hela socialförvaltningen och inrättas för att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten samt förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare.