Granskat LSS-boende har arbetat medvetet för att ge funktionshindrat barn god omvårdnad

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

27 juni 2018

Omsorg och stöd

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har granskat hanteringen av ett barn med omfattande funktionsnedsättning på ett LSS-boende i Tibro. Ärendet är avslutat eftersom IVO bedömer att Tibro kommun vidtagit de åtgärder som krävs för att barnet ska få den omvårdnad det har rätt till enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. "Den berörda personalen har jobbat professionellt och metodiskt med att få det här barnet att känna sig tryggt och förstått", betonar socialchefen Anneli Koivuniemi.

Det berörda barnet kom till det aktuella LSS-boendet i Tibro som 12-åring 2014. Det fanns då ett etablerat arbetssätt med begränsningsåtgärder för att skydda barnet från att göra sig själv illa. Begränsningsåtgärderna som användes var en sänglösning med galler och plexiglas som hindrade barnet från att kasta sig ur sängen, hjälm, handskar samt en bälteslösning vid transporter i rullstol.

Åtgärdsplan för trygghet och förståelse

När IVO genomförde en inspektion på LSS-boendet i oktober 2016 fastslogs det bland annat att det fanns brister i bostadens utformning, utemiljön och de begränsningsåtgärder som användes samt att det påbörjade förbättringsarbetet med barnet behövde utvecklas.

Den berörda personalen har ända sedan barnet kom till LSS-boendet arbetat metodiskt med att försöka förstå barnets beteenden och sätt att kommunicera för  att på bästa sätt kunna nå fram till det och ge det en så trygg tillvaro som möjligt. Personalen har fått utbildning och handledning i hur ett barn med de aktuella diagnoserna fungerar och agerar i olika situationer samt hur man bemöter ett barn med sådana behov.

Utvecklad kommunikationsförmåga

 

De vidtagna åtgärderna har lett till att barnet själv kan visa vad det vill ha för stöd för att må bra. Barnets tidigare utåtagerande beteende har minskat avsevärt eftersom det blir förstått och förstår sin omgivning och personalen är trygga i sitt bemötande av barnet.

Den enda begränsningsåtgärd som finns kvar är bältning i rullstol vid transporter när barnet själv signalerar att den åtgärden behövs för att det ska känna sig tryggt. Begränsningsåtgärder av det slaget kan göras enligt lag och den bedömningen gör en arbetsterapeut i diskussion med personal och vårdnadshavare.

IVO har efter tillsyn avslutat ärendet utifrån bedömningen att Tibro kommun har vidtagit de åtgärder som krävs för att följa regelverket som gäller för barn- och ungdomsboende enligt LSS.