Blanketter och manualer

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Här finner du blanketter, dokument, riktlinjer och manualer för Tibro kommuns verksamhet.

Vägledning strategisk kompetensförsörjning

Vägledning strategisk kompetensförsörjning
Metodstöd kompetensinventering

Rekrytering

Riktlinjer rekrytering
Mall kravprofil
Mall för annonstext
Mall intervjufrågor
Mall referenstagning

Ledighet och semester

Riktlinje för ledighet av särskild angelägenhet (EA)
Ledighetsansökan
Blankett växling semesterdagstillägg 2021

Introduktion av nya medarbetare

Checklista introduktion nya medarbetare i Tibro kommun
Blankett registrering av lönekonto Tibro kommun
Fullmakt postöppning

Medarbetarsamtal

Kallelse till medarbetarsamtal
Tibro kommuns mall för medarbetarsamtal
Stöddokument inför medarbetarsamtal

Arbetstid och avtal

Rutin kring förskjuten arbetstid.pdf
Förskjuten arbetstid blankett Tibro.pdf
Broschyr - Säg hej till ditt kollektivavtal

Lön och anställningsvillkor

Regler löneväxling Tibro kommun
Rutin reseräkning/kvittoutlägg HR-portalen
Släpande avdrag

Löneöversyn

Riktlinjer för lönebildning
Stöddokument inför samtal om lön.pdf
Bedömningsunderlag - samtal om resultat och lön.pdf
Manual för chef HR-portalen - löneöversynsmodulen

Verksamhetsnära lönekriterier

Metodbeskrivning verksamhetsnära lönekriterier
Mall för process verksamhetsnära lönekriterier

Avslut av anställning

Checklista avslut av anställning
Uppsägningsblankett
Pensionsbesked ålerspension 67 år
Mall avgångssamtal

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöpolicy Tibro kommun
Riktlinjer för arbetsmiljö Tibro kommun
AFS 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö
Blankett samordningsansvar för arbetsmiljö, Tibro kommun
Riktlinje hälsofrämjande arbete Tibro kommun
Mall hälsoplan Tibro kommun

Diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling

Riktlinje för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Tibro kommun

Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter Tibro kommun
Blankett uppgiftsfördelning kommunfullmäktige till nämnd
Blankett uppgiftsfördelning nämnd till förvaltningschef
Blankett uppgiftsfördelning från förvaltningschef till verksamhetschef, enhetschef/rektor
Blankett uppgiftsfördelning från chef till arbetsledare eller medarbetare med tillsynsansvar
Blankett uppgiftsfördelning från enhetschef till bitr. enhetschef med personalansvar
Blankett uppgiftsfördelning till medarbetare

Friskvårdsbidrag

Blankett friskvårdsförmån Tibro kommun 2021

Företagshälsovård

Rutin företagshälsovård Tibro kommun
Laguppställning Avonova
Info krisjour

Terminalglasögon

Remiss terminalglasögon

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Rutin årlig uppföljning av SAM
Handlingsplan årlig uppföljning av SAM
Sammanställning årlig uppföljning av SAM
Arbets- och skyddsinstruktion (mall)
Årsplan systematiskt arbetsmiljöarbete
Årshjul SAM

Riskbedömningar

Rutin riskbedömning
Rutin riskbedömning inför förändring av verksamhet
Mall riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö

Checklistor för kontorsmiljö och övrigt

Checklista fysisk arbetsmiljörond på kontor
Checklista fysisk arbetsmiljörond i övriga lokaler
Checklista organisatorisk, social och psykosocialarbetsmiljörond
Checklista för röstergonomi

Checklistor för skolmiljö

Riskbedömningar Barn- och utbildningsförvaltningen
Checklista fysisk arbetsmiljörond i förskolan
Checklista fysisk arbetsmiljörond skolundervisning
Checklista för kemiundervisning
Checklista för trä- och metallslöjd
Checklista för idrott och hälsa

Checklistor för vård och omsorg

Checklista vård och omsorg
Checklista hemtjänst
Checklista smittrisker och hygien

Checklistor för kök

Checklista arbetsmiljörond måltidsavdelningen

Checklista fastighetsskötsel

Checklista för arbete inom fastighetsskötsel

Tillbud, olyckor, hot och våld

Rapportera tillbud och olyckor - Arbetsmiljöverktyget
Support Arbetsmiljöverktyget

Rutin rapportering av tillbud Tibro kommun
Rapportering av tillbud - arbetsmiljöverket
Blankett rapportering av tillbud Tibro kommun
Hot och våld inom vården - arbetsmiljöverket
Blankett anmälan hot och våld Tibro kommun
Checklista vid allvarlig olycka
Rutin vid medarbetares dödsfall

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Rehabiliteringsriktlinje Tibro kommun
Rutin vid rehabilitering
Mall uppföljning rehabiliteringsmöte
Försäkringskassans mall - Arbetsgivarens plan för återgång i arbete
Aktörer och ansvar i rehabiliteringsprocessen
Checklista för chefer vid rehabiliteringsutredning
Uppföljning rehabiliteringsmöte i Tibro kommun
Checklista inför arbetsträning
Avslut rehabiliteringsutredning Tibro kommun
Försäkringskassans rehabiliteringskedja

HR- och lönesystem

Manual HR-portalen
Rutin reseräkning/kvittoutlägg HR-portalen

Facklig samverkan

Ansökan om facklig ledighet

Riktlinjer och dokument

Arbetsmiljöpolicy Tibro kommun
Riktlinje för arbetsmiljö Tibro kommun
Riktlinje för ledarskap och medarbetarskap Tibro kommun
Säkerhetspolicy Tibro kommun
Plan för extra ordinära insatser
Riktlinje för gåva och muta
Rutin för bisyssla Tibro kommun
Riktlinje för ersättning av förstörda kläder etc.
Politisk riktlinje för utnyttjande av kommunens tjänstebilar
Brandskyddspärm med innehållsförteckning 2016
Riktlinje hälsofrämjande arbete Tibro kommun
Regler för rökfri arbetstid