Kvalitets-och förbättringsarbete

Riktlinjer och policies inom kvalitetsområdet.

Socialförvaltningens kvalitetspolicy

Internkontrollplan

Värdegrund

Våra 6 uppdrag

Överenskommet förhållningssätt

 

Ledningssystem

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enl SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

 

Kvalitetsbokslut 

Socialförvaltningen sammanställer årligen ett kvalitetsbokslut där olika resultat redovisas för det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsbokslutet består av olika berättelser som du här kan ta del av:

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019

 

Klagomål från allmänheten

POLICY - Klagomålshantering

Folder - Beröm och klagomål

 

Avvikelser

RUTIN - Fel och brister

Blankett - anmälan om fel och brister

Blankett - utredning av fel och brister

RIKTLINJE - Lex Sarah

RUTIN - Lex Sarah

Blankett - rapport om missförhållanden enl. Lex Sarah