Krisberedskap

Kris- och beredskapsplan

Här på länken nedan finner du en plan för nämndens verksamhet vid extraordinära händelser eller i händelse av höjd beredskap i riket. Extraordinära händelser kan vara giftutsläpp, bombhot, stora trafikolyckor, naturkatastrofer m m. I planen beskrivs hur varje enhet skall hantera situationen.

Socialnämndens kris- och beredskapsplan, gäller från och med 2021-04-01

 

Risk- och sårbarhetsanalys

Denna plan innehåller en förteckning över möjliga risker inom förvaltningens område, såsom giftutsläpp, naturkatastrofer som översvämningar och liknande, samt allt som vi ser skulle kunna inträffa för våra vårdtagare/ brukare och personal.

Risk- och sårbarhetsanalys

Åtgärdsplan vid IT-avbrott