Socialförvaltningen

Direktlänkar

Organisation och verksamhet

Här finner du information om socialförvaltningens organisation, verksamhetsplaner, arbetsmiljö och personal.

Brandskydd

Här finns information kring socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Coronavirus - Covid-19

Här hittar du som medarbetare inom socialförvaltningen den information om Covid-19 som du behöver i ditt dagliga arbete.

Pågående projekt

Här hittar du information om pågående projekt inom förvaltningen.

Personal

Här kan du läsa information om Facklig samverkan, Friskvård och hälsa samt information till nyanställda medarbetare.

Ekonomi

Redovisning av socialförvaltningens ekonomi.

Verksamhetsplanering

Här hittar du information om verksamhetens årsplanering.

Kvalitets- och förbättringsarbete

Riktlinjer och policies inom kvalitetsområdet.

Informationssäkerhet

Information är värdefull på olika sätt. För att allt ska fungera som det ska behöver vi kunna skydda informationen från obehöriga men även att kunna se till att rätt användare har rätt information vid rätt tidpunkt. Detta kallas för informationssäkerhet.

Övergripande rutiner och riktlinjer

Här kan du se rutiner och riktlinjer som gäller hela socialförvaltningen.

Arbetsmiljö

Här hittar du förvaltningens egen arbetsmiljöenkät, chefens sammanställning av enkätresultat samt förvaltningens egna riktlinje för handledning.

Hälso- och sjukvård

Rutiner, riktlinjer, blanketter och signeringslistor inom hälso- och sjukvård.

Äldreomsorg

Rutiner och riktlinjer för verksamheter inom äldreomsorgen.

Funktionsnedsättning

Rutiner och riktlinjer för verksamheterna inom funktionsnedsättningsområdet.

Individ- och familjeomsorgen

Rutiner och riktlinjer för individ- och familjeomsorgen.

Anhörigstöd

Information och rutiner om socialförvaltningens anhörigstöd.

Trygghetslarm

Information och rutiner om trygghetslarm inom socialförvaltningen.

Krishantering

Information om socialförvaltningens krishantering.

Verksamhetssystem

Manualer och lathundar för socialförvaltningens verksamhetssystem som ex. Treserva, Senior alert, SAMSA mm.

Ledningssystem

Med hjälp av ledningssystemet tydliggörs VEM gör VAD och HUR.

Utbildningar

Här kan du ta del av de interaktiva utbildningar som finns inom socialtjänsten.

Delegationsbeslut

Här anmäler du ditt delegationsbeslut.