Preliminärt mötesinnehåll BUN 2023

I tabellen nedan visas de årligen återkommande ärenden som är planerade att tas upp på nämndsammanträden under året. Ytterligare ärenden tillkommer inför varje sammanträde.

Datum för BUNAU Datum för BUN Preliminärt mötesinnehåll
7 feb 21 feb • Preliminärt bokslutsresultat 2022
• Patientsäkerhetsberättelse 2022
• Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - Uppföljning 2, 2022
• Fastställande av BUNs registerförteckning (GDPR) 2023
• Budget 2024
7 mars 21 mars

• Budget 2024
• Budgetuppföljning, prognos 1, 2023

4 april 18 april • Budget 2024
10 maj 23 maj • Uppföljning Frisknärvaro/sjukfrånvaro, 2023 - 1
• Aktuell förskolekö, barn/elevstatistik 2023 (per 30 april)
• Budgetuppföljning, prognos 2, 2023
7 juni 20 juni • Plan för utbildning, Introduktionsprogrammen 2023/2024
• Internkontrollplan 2023, delrapport juni
29 aug   • Budget 2024
• Uppföljning Verksamhetsplan 2023 inkl. fördjupade analyser på enhetsnivå
14 sep 26 sep

• Budgetuppföljning, delårsrapport 2023
• Budget 2024
• Verksamhetsplan 2024
• Uppföljning Frisknärvaro/sjukfrånvaro, 2023 - 2

På nämndsammanträdet kommer även punkterna från BUNAU 29 aug att tas upp.

10 okt 24 okt • Sammanträdestider 2024
• Internkontrollplan 2023, slutrapport oktober
• Risk- och väsentlighetsanalys (internkontrollplan) 2024
• Verksamhetsplan och budget 2024
• Aktuell förskolekö, barn/elevstatistik 2023 (per 30 sep)
• Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), 2023 – 1
• Systematiskt arbetsmiljöarbete – årlig uppföljning läsårsvis 2022/2023
7 nov 21 nov • Fastställa internkontrollplan 2024
• Revidering av BUNs delegeringsordning
• Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen, 2022/2023
• Barn- och elevprognos 2023 (per 15 okt)
• Budgetuppföljning, oktoberprognos, 2023
• Fastställa Verksamhetsplan och budget 2024 (kan behöva tas senare på ett extrainsatt möte inför 2023-12-08)
5 dec 19 dec • Avgiftsnivåerna för maxtaxa barnomsorg 2024