Ledningsgruppen i mars

 • Tre styrdokument har fastställts – publiceras på Inredan under förvaltningens sida:

  * Plan för Krishantering för Förskola – Förskoleklass – Fritidshem – Grundskola – Grundsärskola – Kompetenscenter

  * Riktlinje för placering av elev i förskoleklass/grundskola/fritidshem

  * Riktlinje, regler och information avseende förskolan i Tibro kommun

 •  Alla enheter ska utse Brandskyddsombud.

 • Ekonomiska föreningen Personalkooperativa Förskolan Molekylen ansökte under hösten 2018 om att få starta verksamhet i kommunen under 2019. Förvaltningens handläggningstid har dragit ut på tiden pga. ofullständig ansökan, men enligt plan kommer ärendet upp för beslut i barn- och utbildningsnämnden den 9 april.
 • Årets första delrapport av verksamhetens resultat kring ”Normer och värden” är klar. Resultaten ska nu analyseras av respektive verksamhets ledningsgrupp och för att tas upp med all personal vid APT.

 • Lite drygt en månad har kommunen till sitt förfogande för att upprätta remissvaren till Skolinspektionen över ansökningar från två privata aktörer som vill starta grundskola respektive gymnasieskola i kommunen fr.om. läsåret 2020/2021.
  Aktörerna är Raoul Wallenbergsskolorna i Skaraborg AB och Thorengruppen AB.

 • Barn & Utbildning undersöker möjligheten att samarbeta med Socialförvaltningen kring en gemensam vikariepool – med målsättningen är att vara igång augusti 2019.