Skolskjutsreglemente

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Skolskjutsreglemente för Tibro kommun.

Gäller från 1 augusti 2017.

ALLMÄNNA KRAV

I skollagen finns bestämmelser om rätten till skolskjuts för varje skolform. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grundskola (SL 10 kap 32 §) och särskola (både grundsärskolan och gymnasiesärskolan) (SL 11 kap 31§), om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet. För barn i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjuts men det är skäligt att de får skolskjuts på samma sätt som elever i grundskolan. Skyldigheten gäller endast om eleven går i den skola kommunen anvisat. 

Kommunen har ingen laglig skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever (utom gymnasiesärskolan), däremot har gymnasieelever (t o m vårterminen det år de fyller 20 år) rätt att få ersättning för sina dagliga resor mellan hemmet och skolan enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. 

Skolskjutsen skall anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS (1988:17).

FÄRDVÄGENS LÄNGD

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola, samt gymnasiesärskola
Kommunen anordnar skolskjuts till och från skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats, minst vara:

Avstånd till skola
Förskoleklass – grundskola år 5 2 km
Grundskola år 6-9 4 km
Gymnasiesärskola 6 km

 

  Avstånd till hållplats
Förskoleklass – grundskola år 5 2 km
Grundskola år 6-9 3 km
Gymnasiesärskola 6 km


Alla avstånd beräknas och mäts i kommunens elektroniska kartprogram. 

I bedömning av avstånd eftersträvas likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever behandlas något generöst. Det kan även innebära att ett begränsat område behandlas restriktivt, och att därmed ingen uppfyller avståndskravet.

Elever är inte berättigade att åka till eller från fritidshem, utan endast i anslutning till skoldagen.

Gymnasiet 
Kommunen ersätter gymnasieelever för dagliga resor mellan hemmet och skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till ersättning ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till skola/hållplats, minst vara:
 

  Avstånd till skola Avstånd till hållplats
Gymnasiet 6 km 6 km


Ersättningen för reskostnader sker i form av busskort för resa inom reguljär kollektivtrafik. I de fall avståndet till närmaste hållplats är längre än vad avståndsreglerna anger kan elev ansöka om anslutningsersättning för egna resor. Ersättningen betalas för max två enkelresor till och från hållplatsen per skoldag enligt den skattefria delen av den statliga milersättningen. 
Gymnasieelever kan efter förfrågan hos kollektivtrafikkontoret få tillstånd att åka med skolskjuts för grundskolan och gymnasiesärskolan i mån av plats i fordon som ändå går förbi och där det inte innebär några extra kostnader för kommunen.

TRAFIKFÖRHÅLLANDEN, FUNKTIONSHINDER ELLER ANNAN SÄRSKILD OMSTÄNDIGHET

Hänsyn till trafikförhållandena görs beroende på vägens utformning, siktförhållanden och den övriga trafiken. Barns ålder vägs också in vid bedömning av skolvägens säkerhet. Vid ansökan som åberopar trafikfarlig väg kan även särskilt samråd ske med Trafikverket, polisen eller andra berörda.

Funktionshinder
Elev kan ges rätt till skolskjuts på grund av medicinska skäl. Behovet av skolskjuts ska styrkas av elevhälsa eller annan vårdinstans. Om ansökan inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt tas med skolpersonal, läkare eller annan person med kunskap om den sökande. Handläggaren kan begära att ansökan kompletteras med ett intyg. Ett intyg i sig berättigar i allmänhet inte till skolskjuts, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag.

Annan särskild omständighet
Efter utredning kan skolskjuts beviljas med hänsyn till annan särskild omständighet. Handläggaren kan begära att ansökan kompletteras med ett intyg. Ett intyg i sig berättigar i allmänhet inte till skolskjuts, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag.

KOMPLETTERANDE REGLER

Tider
Skolskjutsarna ska planeras så att eleverna anländer till skolans hållplats senast 5 minuter innan skolstart. Hemresan bör starta tidigast 10 minuter efter skolstart. Förskoleklass – grundskola år 5 bör inte vänta mer än 30 minuter efter skolslut. Som start- och sluttid gäller de schemaramtider skolan lämnat till trafikplanerare vid kollektivtrafikkontoret.

Elev som väljer annan skola
Elever har rätt att välja en annan skola än den kommunen hänvisar till, men frånsäger sig då rätten till skolskjuts om det innebär ekonomiska eller organisatorisk svårigheter för kommunen att anordna skjutsen. Befintliga skjutsar får dock efter tillstånd nyttjas i mån av plats. På Västtrafiks linjebussar får eleven själv bekosta biljett.

Växelvis boende
Vid växelvis boende inom kommunen är eleven berättigad till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser, enligt gällande avståndsregler. Särskild ansökan om sådan skolskjuts skall lämnas till kollektivtrafikkontoret. Om en förälder däremot är bosatt i annan kommun, har eleven rätt till skolskjuts endast från adressen i Tibro kommun, om eleven är folkbokförd där. Även i detta avseende tillämpas gällande avståndsregler. Ett växelvis boende måste vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska bo lika mycket hos båda föräldrarna.

Tillfällig skolskjuts
Behov av tillfällig skolskjuts bedöms från fall till fall. Bedömning görs på bakgrund av läkarintyg, avstånd och varaktighet. Kontakta Kollektivtrafikkontoret och/eller rektor på elevens skola så tidigt som möjligt. Beslut fattas i första hand av trafikplanerare på Kollektivtrafikkontoret efter samråd med rektor på respektive skola. Eleverna är försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vid olycksfall som kräver tillfällig skolskjuts med taxi ska skadan anmälas till kommunens försäkringsbolag snarast möjligt. Försäkringsbolaget skall godkänna ärendet innan taxi kan bokas. Målsman är ansvarig för att rätt taxibolag får detaljer om schematider enligt information och instruktioner från försäkringsbolaget. Blanketter för skadeanmälan finns på skolorna och på Barn- och utbildningskontoret där information om både telefonnummer för skadeanmälan och försäkringsnummer finns med.

ANSVARSFRÅGAN

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att skolskjuts erbjuds. Föräldrar förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen under så lång tid som behövs för att barnet ska klara gå till skolan/hållplatsen på egen hand. Busschauffören har ansvaret under transporten och rektor/skolan tar över ansvaret när eleven kommer till skolan.

Om föraren av ett skolskjutsfordon bedömer att transporten på grund av väderlek eller vägens skick inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt, inställs denna. Målsman ansvarar då själv för transporten vid utebliven skolskjuts.

På hållplatser längs riksväg 49 ska elever i förskoleklass – grundskola år 5 följas över vägen av vuxen, om inte annat är överenskommet med målsman.

Till och från skolan

Till och från skolan erbjuds eleven skjuts enligt gällande avståndsregler och i anslutning till de schemaramtider respektive skola har lämnat till trafikplanerare på kollektivtrafikkontoret. Vill eleven åka med annan upphandlad tur än den ordinarie, kan eleven göra det i mån av plats. Föraren avgör om plats finns vid varje tillfälle. Var dock uppmärksam på att turen kanske inte går till den hållplats eleven annars använder. Elever är inte berättigade att åka till eller från fritidshem, utan endast i anslutning till skoldagen.

Försenade elever
Om en elev missat skolskjuts till skolan är det förälder som har ansvar för att eleven kommer till skolan. Endast i det fall där eleven på grund av undervisning missat hemskjuts, är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport för eleven.

Busskort från Västtrafik
För busskort gäller särskilda regler som eleverna får tillsammans med busskortet. Kortet är personligt och ska behandlas som en värdehandling. Vid behov av ersättningskort tar skolan ut en administrativ avgift för varje nytt kort. Det gäller för elever i årskurs F – 9. Om kortet har blivit stulet krävs polisanmälan.

Om elev som har fått ett busskort flyttar så att rätten till skolskjuts upphör, ska kortet återlämnas till skolan. Detsamma gäller om eleven slutar under läsårets gång. Korten gäller ett läsår i taget samt de första veckorna av påföljande läsår.

Vilka elever som får busskort kan variera från läsår till läsår beroende på hur skolskjutsen planeras.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH BESLUT OM SKOLSKJUTS

Beviljande av skolskjutsar utifrån villkoren om färdvägens längd (med hänsyn till avgränsade bostadsområden) sker per automatik via kollektivtrafikkontorets administrativa system och kräver ingen särskild ansökan. Beslut om rätt till skolskjuts enligt kommunens reglemente tas i första hand av trafikplanerare på Kollektivtrafikkontoret för Förskoleklass – grundskoleår 9/10 och av ansvarig tjänsteman på Fågelviksgymnasiet för gymnasieelever.

Elever som inte beviljas skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd och önskar åberopa trafiksäkerhet, funktionshinder eller annan särskild omständighet skall inkomma med särskild ansökan om skolskjuts. Särskild blankett används för detta ändamål och finns tillgänglig på kommunens hemsida eller hos kollektivtrafikkontoret. Observera att särskilt intyg krävs för funktionshinder. Beslutet grundar sig på utredning som gjorts av trafikplanerare, och är fattat med stöd av delegering från Barn och utbildningsnämnden i Tibro. Handläggningstiden är upp till 4 veckor.

Särskild ansökan, underskriven av båda vårdnadshavarna, skall också lämnas för skolskjuts vid växelvis boende. Särskild blankett används för detta ändamål och finns tillgänglig på kommunens hemsida eller hos kollektivtrafikkontoret. Beslutet grundar sig på utredning som gjorts av trafikplanerare, och är fattat med stöd av delegering från Barn och utbildningsnämnden i Tibro.

För anslutningsersättning för gymnasieelever ska särskild blankett fyllas i. Blanketten finns tillgänglig på kommunens hemsida. Utbetalning sker en gång per termin. 

Särskilda ansökningar om skolskjuts skall lämnas för varje läsår. Samtliga beslut om skolskjuts gäller endast för det läsår som anges i beslutet. Om de förutsättningar som beslutet grundar sig på förändras i något avseende, upphör dock beslutet att gälla från och med det datum då förändringen sker.

Överklagande
Kommunens beslut avseende skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrättsdomstolen enligt anvisningar som bifogas beslutet. 

Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor än den som kommunen skulle ha placerat eleven i kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.