Antagen detaljplan för del av Baggebolet 1:80 m.fl., "Baggebolet II"

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Baggebo II

Planområdet för Baggebolet 1:80 m.fl. är beläget mellan Tibro centrum och Hörnebo med Solrosgatan i norr, Hörnebovägen i väster och Källsängsgatan i söder. Detaljplanen avser planläggning för bostäder i närheten av den nya Baggeboskolan. Byggnads- och trafiknämnden beslutade den 2023-10-03 att anta detaljplanen.

Detaljplan för Baggebolet 1:80 m.fl. (Baggebolet II), Tibro, Tibro kommun

Planområdet för Baggebolet 1:80 m.fl. är beläget mellan Tibro centrum och Hörnebo med Solrosgatan i norr, Hörnebovägen i väster och Källsängsgatan i söder.

Detaljplanen avser planläggning för bostäder i närheten av den nya Baggeboskolan. Planeringen avser tomtmark för enskilt eller samlat byggande. Planens byggrätter har avsiktligt hållits flexibla och generösa vad gäller bebyggelsens omfattning och placering. Det ursprungliga planförslaget innehöll två bebyggelseområden på var sin sida om Hörnebospåret, det östra delvis på jordbruksmark. Efter samrådsskedet har planområdet minskats till enbart den västra bebyggelsegruppen och detaljplanens nya utformning innebär också att en större grönyta öster om GC-vägen (Gamla Hörnebovägen) sparas för friluftsområde och skolskog respektive naturmark. Ingen bebyggelse föreslås längre på jordbruksmark. En arkeologisk utredning, en naturvärdes- och häckfågelsutredning samt en kompletterande groddjursinventering har också tagits fram. Byggnads- och trafiknämnden beslutade att anta detaljplanen den 3 oktober 2023. Antagandehandlingarna kommer finnas tillgängliga på kommunens webbsida framtill den 3 november 2023. Ifall ni vill överklaga beslutet så finns en besvärshänvsining nedan som beskriver hur ni kan gå tillväga. Ni har även möjlighet att begära ut fysiska handlingar. Kontakta i så fall plan- och byggavdelningen. Kontaktuppgifter finns nedan.                                       

Postadress:

Tibro kommun                                                
Plan- och byggavdelningen

543 80 Tibro

E-post: 

byggnadsnamnd@tibro.se

Eventuella frågor kan ställas till plan- och byggchef Kim Olsson eller stadsarkitekt Leif Ahnland, se "Kontakt" ovan för kontaktuppgifter.