Telefon
0504-182 31

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

Enligt Skollagen ska utbildningen i skolan utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Trygghet och studiero är viktigt för att eleverna ska kunna nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever och ett aktivt värdegrundsarbete är viktiga nyckelfaktorer för att uppnå trygghet och studiero.

På Nyboskolan finns även ett trygghetsteam som arbetar med förebyggande, främjande och åtgärdande insatser. Trygghetsteamet utgår från skolans Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

All pedagogisk personal samt elevhälsoteamet hjälps åt att vara rastvärdar för att öka tryggheten utanför lektionstid och på skolan finns även fritidsledare som anordnar aktiviteter för våra elever.

Elever och personal reviderar årligen skolans ordningsregler. Kopplat till ordningsreglerna finns en konsekvenstrappa som bygger på bestämmelser i Skollagen.   

Se en film om hur Nyboskolans personal arbetar för att skapa en tryggare skola :
Så jobbar Nyboskolans personal för en tryggare skola - Tibro kommun