Tibro kommun värnar om öppenhet och tillitsbaserat ledarskap

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

18 juli 2022

Kommun och politik

Styrs Tibro kommun av auktoritära ledare som kräver lydnad och medhåll av alla medarbetare? Det hävdar Vänsterpartiet i en insändare i SLA. Det här är ingen bild som kommunalrådet Rolf Eriksson eller kommunchefen Kristina Lundgren känner igen. "Vi värnar om ett öppet arbetsklimat som bygger på tillit och dialog", säger de.

Vänsterpartiet framhåller i en insändare i SLA att det under det senaste året har vuxit fram en osund, auktoritär ledarkultur inom Tibro kommun, som sägs vara sanktionerad från både högre tjänstepersoner och den högsta politiska ledningen.

Högt i tak

Rolf Eriksson och Kristina Lundgren känner inte igen sig i den beskrivningen av arbetsklimatet i Tibro kommun. De upplever att det finns en vilja hos både ledande politiker och tjänstepersoner att ta vara på den kraft som det innebär att ha medarbetare som bidrar till verksamhetsutveckling genom att både komma med konstruktiva förslag och påtala missförhållanden.

I en stor organisation som Tibro kommun inträffar det tyvärr incidenter där chefer och medarbetare inte kommer överens och väljer att gå skilda vägar, men i grunden upplever jag att det är högt i tak i kommunen, säger Kristina.

Vi värnar om ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där medarbetare och chefer arbetar tillsammans för kommunens bästa, framhåller Rolf.

Rutiner och facklig samverkan

Kristina Lundgren betonar att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samtliga förvaltningar i Tibro kommun.

Hon fastslår vidare att det finns väl inarbetade rutiner för dialog och facklig samverkan på både arbetsplatser, på förvaltningsnivå och på central, kommungemensam nivå.

Vi har en god samverkan med de fackliga organisationerna och kopplar alltid in både dem och personal från kommunens HR-enhet om det dyker upp signaler om att det är något som inte fungerar som det ska. I vissa fall anlitas även företagshälsovården, säger hon.

Medarbetarundersökning på gång

Rolf Eriksson klarlägger att det genomförs en extern medarbetarundersökning i kommunen vartannat år som följs upp noggrant. Han hänvisar till resultatet från den senaste medarbetarenkäten och berättar att en ny medarbetarundersökning är på gång i höst.

Resultatet av den senaste medarbetarenkäten från 2020 visade att majoriteten av de kommunanställda ansåg att arbetsklimatet på den egna enheten var gott. I undersökningen fick de kommunala cheferna ett högt betyg och medarbetarna uppgav i hög grad att de hade förtroende för sin närmaste chef. Om den nya undersökningen visar på ett försämrat ledarskap så kommer det att uppmärksammas och hanteras, betonar han.

Fokus på tillitsbaserat ledarskap

Tibro kommun har under det senaste året satt fokus på att utveckla det tillitsbaserade ledarskapet med syftet att öka delaktigheten och engagemanget hos medarbetarna. Samtliga chefer fick under 2021 utbildning i tillitsbaserat ledarskap och ett ledarutvecklingsprogram genomfördes ihop med Falköpings kommun.

Vi är övertygade om att det bästa sättet att främja och utveckla kvaliteten på de kommunala verksamheterna är att lyfta och stärka både medarbetare och chefer så att de är trygga i sina yrkesroller, säger Kristina.

Signaler om dåligt ledarskap tas på allvar

Även om både Rolf och Kristina upplever att Tibro kommun har bra rutiner för att säkerställa en god arbetsmiljö är de måna om att betona att både de och övriga i kommunledningen tar signalerna om auktoritärt ledarskap på högsta allvar.

Om det är någon eller några anställda som upplever att de blir felaktigt behandlade av sin chef så ber vi dem kontakta sina fackliga företrädare, den chefens chef eller kommunens HR-enhet så att eventuella missförhållanden kan redas ut, fastslår de.