Upprustad å-led invigs i maj

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

26 april 2022

Kultur, fritid och idrott, Folkhälsa

Under det senaste året har det skett en rejäl upprustning av Å-leden. På den norra delen har tillgänglighetsanpassningen setts över och på den lite mer vilda, södra delen har alla spångar och broar bytts ut. Befintliga fika- och sittplatser har rustats upp och nya har tillkommit och så har märkningen av leden förbättrats. När leden invigs den 16 maj kommer det att finnas en kultur- och sinnesrovandring i den södra delen. Följ med på en vårvandring utmed leden och hör de ansvariga berätta om restaureringen.

I slutet av juni 2021 genomfördes en medborgardialog kring Å-leden som både innehöll en fysisk dialog på plats samt en enkätundersökning. Syftet var att få en bild av invånarnas uppfattning om leden, men även att få in synpunkter på förbättringsåtgärder gällande utformning och utrustning. Totalt svarade 70 invånare i åldrarna 24-79 år på enkäten.   

Det invånarna framförallt bedömde behövde göras med leden var röjning av sly och en del buskar och träd, men önskemål om upprustning och lagning av övergångar, spångar, parkbänkar, sittgrupper, broar och bryggor framfördes också, liksom om uppsättning av tydliga ledmarkeringar och kartor.  

Nya spångar och fika- och sittplatser

Under det gångna året har personal på Tibro kommuns gata- och parkenhet röjt undan sly, buskar och träd utmed hela leden. Parkbänkar, sittgrupper och fikaplatser har rustats upp, liksom broar och spångar. 

Den norra delen har vi framförallt försökt tillgänglighetsanpassa så mycket som möjligt, bland annat genom att grusa upp lite vid broar och ordna med halkskydd. I övrigt har vi lagt mest fokus på den södra delen, som var i sämst skick, berättar arbetsledaren Karl Olsson. Han fortsätter:

I den södra delen har vi bytt ut alla spångar och broar. Vi har ställt i ordning en del nya fika- och sittplatser och inhägnat dem som finns i hagmarker där det går betande djur.

Nya ledmarkeringar och ny broschyr

Under året har skyltningen av leden setts över och arbete pågår med att ta fram en ny broschyr om leden. Broschyren kommer att vara klar när upprustade leden invigs vid Inredia den 16 maj i samband med årets Må Bra-vecka.

Vi har satt upp grönblå markeringar på stolpar och har satt upp skyltar som det både står Å-leden på och anvisningar till ett antal anslutningspunkter, klarlägger Karl Olsson.

På sikt är det även tänkt att det ska sättas upp nya informationstavlor med kartor och beskrivningar av naturvärdena utmed ån. 

Kultur- och sinnesrovandring

Den 10 maj kommer även den nya kultur- och sinnesrovandringen att vara klar. Två allmänna informationstavlor kommer att sättas upp på båda sidorna av den södra Å-leden, vid Fågelviksleden och Brokvarn, liksom sex kultur- och sinnesrotavlor med dikter av kända svenska författare och kulturhistorisk information.

Man kommer väldigt nära naturen och väldigt nära ån på den här delen av leden. Jag tycker att det är sinnesro att bara gå här, men vi har valt att förstärka den upplevelsen med hjälp av fina texter och speciella platser som är värda att lyftas fram, säger fritidskonsulenten Tobias Ekman.

Medborgarförslag

Tobias Ekman betonar att satsningen på en kultur- och sinnesrovandring tagit form med ett medborgarförslag som grund.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur-& fritidsnämnden fick ett medborgarförslag om att rusta upp Å-leden och göra en sinnespromenad. Vi har valt att göra det på vårt sätt genom att blanda sinnesro med kultur. Miljön gör ju sitt till för att man ska kunna hitta ett inre lugn här. Jag tror att det blir en bra tur, fastslår han.