Å-leden rustas upp som invånarna önskat sig

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

13 oktober 2021

Kultur, fritid och idrott, Folkhälsa

Nya sittmöbler och fikabord och tydligare kartor och ledmarkeringar. Det är önskemål som framfördes av många under sommarens medborgardialog om Å-leden. Nu sker en ordentlig upprustning av den uppskattade leden. De framförda synpunkterna ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av den.

I slutet av juni genomfördes en medborgardialog kring Å-leden som både innehöll en fysisk dialog på plats samt en enkätundersökning. Syftet var att få en bild av invånarnas uppfattning om leden, men även att få in synpunkter på förbättringsåtgärder gällande utformning och utrustning.

- Målsättningen är att stärka det förebyggande folkhälsoarbetet och bidra till både fysisk och psykisk hälsa genom att förbättra tillgängligheten till grön- och strövområden nära Tibros stadskärna, förklarar folkhälsostrateg Marina Timm.

70 personer tyckte till

Totalt svarade 70 invånare i åldrarna 24-79 år på enkäten. De flesta nyttjar den norra delen av leden, från Inredia till Fågelviksleden, flera gånger i veckan, men ett flertal nyttjar även den södra delen någon eller några gånger i veckan.

Sammanställningen av enkäten visar att invånarna i Tibro upplever att Å-leden är ett naturskönt område. Närheten till vattnet uppskattas, liksom fågelsången på våren och sommaren. Många betonar även betydelsen av att leden ligger nära centrum och att det ger flera invånare möjlighet till rekreation, rörelse och aktivitet. 

Röjning och upprustning av leden

Det invånarna framförallt bedömde behövde göras med leden var röjning av sly och en del buskar och träd, men önskemål om upprustning och lagning av övergångar, spångar, parkbänkar, sittgrupper, broar och bryggor framfördes också, liksom om uppsättning av markeringsstolpar.

De flesta som deltog i medborgardialogen efterlyste också flera sittmöbler och fikabord och tydliga kartor och ledmarkeringar. Det framfördes även önskemål om en utökning av leden och förbättrad belysning på mörkare partier av leden.

I nuläget har stort fokus lagts på röjning av sly, buskar och träd utmed hela leden. Men arbetet med att laga och rusta upp parkbänkar och sittgrupper och säkra broar, bryggor, spångar och övergångar pågår också och personalen på kommunens gata- och parkenhet har börjat sätta upp nya markeringsstolpar.

Förbättrad skyltning och nya sittmöbler

Å-leden har ett högt naturvärde och många historiska inslag. Under 2022 planerar Tibro kommun att förse leden med flera sittbänkar, fikabord och soptunnor. Tanken är även att ta fram nya kartor. Möjligheten till en sammankoppling mellan Å-leden och stadsparken och/eller ytterligare sträckningar utreds och planerna på att skapa en sinnesro- och kulturrunda i södra delen av leden håller på att ta form.

- Vi på Kultur & Fritid kommer att montera sittplatser och sätta upp skyltar med mindfulness-texter på 4-6 platser utmed ån samt ta fram historiska beskrivningar till ett antal utvalda platser, berättar Marcus Blåder, chef för Kultur & Fritids fritidsenhet.