Tibro kommun planerar överklaga IVO-beslut om LSS-boende

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

10 maj 2021

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, riktar allvarlig kritik mot ett LSS-boende i Tibro och kräver att boendet ska stängas senast den 1 juni. Socialnämnden har fattat beslut om att boendet ska avvecklas, men ifrågasätter IVO:s snäva tidsfrist. Socialförvaltningen anser att IVO:s beslut baseras på en ofullständig utredning som riskerar att drabba berörd brukare och personal. "Vi planerar att överklaga beslutet", fastslår socialchefen Anneli Maaranen.

Vid sitt årliga tillsynsbesök på det aktuella boendet bedömde IVO att den fysiska boendemiljön var så bristfällig att den innebar fara för den enskildes hälsa. Samtidigt konstaterade myndigheten att Tibro kommun rutinmässigt vidtagit skydds- och begränsningsåtgärder utan dokumenterat samtycke och att det fanns brister i utbildning och handledning för personalen.

Har vidtagit åtgärder

– Tibro kommun har genom åren vidtagit en mängd åtgärder för att skapa
trygghet och en förutsägbar och meningsfull vardag för den här personen.
Det här drastiska IVO-beslutet får allvarliga konsekvenser som inte tar hänsyn till brukarens bästa, säger Anneli Maaranen.

– Vi får kritik för att inte agera respektfullt men det anser vi att vi gör. Vi sätter tveklöst individen i centrum men anser även att hänsyn måste tas till arbetsmiljön, fastslår verksamhetschefen Peter Engman.

IVO-krav försämrar trygghet

Socialchefen påpekar att IVO så sent som för ett år sedan besökte boendet,
som togs i bruk 2016, och då betonade att personalens förhållningssätt
överensstämde med den värdegrund som 6 § LSS ger uttryck för.
Här anges att verksamheten ska vara grundad på den enskildes
självbestämmande och integritet.

– Det finns brister i det här boendet och vi har en plan för hur de bristerna ska åtgärdas. Det finns ett nämndsbeslut på att avveckla det, säger Peter Engman. Han framhåller att kommunen nu tvingas vidta åtgärder som riskerar att försämra tryggheten för såväl brukaren som för berörd personal:
– En forcerad nedstängning av den här verksamheten skulle medföra en jättejobbig situation för den enskilde och äventyra arbetsmiljön för personalen, betonar han.

Överklagande övervägs

Om socialnämnden väljer att överklaga IVO:s beslut om förbud blir det första gången kommunen går emot tillsynsmyndigheten.

– Jag har stor respekt för IVO:s uppdrag som tillsynsmyndighet och är positiv till att inspektioner görs för att bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs enligt lagar och andra föreskrifter, säger Anneli Maaranen och fortsätter:

– Det är beklagligt att befinna sig i ett läge där jag för första gången i mitt arbetsliv ifrågasätter vissa delar av hur IVO utfört sitt uppdrag och kommit fram till det beslut de fattat. Vi anser inte att IVO har gjort en tillräckligt allsidig utredning. De har inte inhämtat det faktaunderlag som vi bedömer krävs för att kunna fatta ett så drastiskt beslut.  Det är därför vi överväger att överklaga det.

– När tryggheten och förutsägbarheten försvinner som stöd för att skydda en brukare, så är scenariot en försämring för alla inblandade, konstaterar Peter Engman.