Snart startar arbetet med ny cirkulationsplats och gång- och cykeltunnel på Fågelviksleden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

27 mars 2020

Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

Arbetet med den nya cirkulationsplatsen i korsningen mellan Hörnebovägen och Fågelviksleden väntas starta i månadsskiftet april-maj i år. "Det kommer att bli en del trafikomläggningar, men Fågelviksleden ska hållas öppen under större delen av projektet. Vägen kommer dock att behöva stängas i samband med att den specialbeställda rörbron, som gång- och cykelvägen ska ledas genom, sätts på plats under sommaren", berättar projekteringsingenjören Jacob Ingelsson.

När beslutet om att bygga Baggeboskolan fattades stod det klart att trafiksituationen i området behövde ses över. Korsningen Fågelviksleden-Hörnebovägen identifierades som en trafikplats som skulle behöva byggas om för att uppnå en bättre trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter och för att hantera ett ökat flöde av biltrafik. I oktober 2017 fat-tade ett enigt kommunfullmäktige beslut om att anlägga en cirkulationsplats med en gång- och cykeltunnel och en ny gång- och cykelväg.

Gång- och cykelväg anläggs

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen, som kommer att gå mellan Parkgatan och Fågelviksleden utmed Verkstadsgatan och Hörnebovägen, påbörjades i slutet av 2019. I samband med anläggandet sätts det upp ny belysning på ett antal platser och tre nya övergångsställen anläggs.

Färdig vid skolstarten

Projekteringen av cirkulationsplatsen och gång- och cykeltunneln inleddes i september förra året och i dagarna har upphandlingen avslutats. 14 miljoner kronor finns avsatta i budget för projektet.

– Om inget oväntat inträffar så kommer cirkulationsplatsen börja byggas om en månad och vara färdigställd i samband med skolstarten, säger Jacob.

Löpande info om trafikomläggningar

Delar av Hörnebovägen kommer att behöva stängas av under vissa perioder för att arbetet med cirkulationsplatsen ska kunna genomföras, men Fågelviksleden kommer att hållas öppen under i stort sett hela byggtiden eftersom det är en viktig transportled. Det är dock nödvändigt att stänga av den i upp till en vecka när rörbron anläggs.

– Leden kommer att grävas av, därefter läggs röret på plats och så fylls vägen igen så att den blir körbar, förklarar Jacob.

Jacob uppmanar alla som regelbundet färdas på Hörnebovägen och Fågelviksleden att hålla sig informerade om aktuella trafikomläggningar.

– Vi kommer att lägga ut information löpande om projektet på tibro.se och kommunens Facebooksida och informera Sveriges Radios trafik- och serviceredaktion vid mer omfattande omläggningar, säger han och upplyser om att motsvarande information även kommer att finnas tillgänglig på Trafikverkets webbplats.