Arbetsmiljökartläggning genomförs på Nyboskolan efter sommaren

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

9 juni 2020

Barnomsorg och utbildning

Efter sommaren görs en kartläggning av arbetsmiljön på Nyboskolan. En organisationsförändring genomförs just nu på skolan och kartläggningen utförs för att delar av skolpersonalen är kritiska mot arbetsgivarens sätt att leda den. "Vi tar den här kritiken på största allvar, men tycker att det är viktigt att all personal får komma till tals så att vi får en så bra helhetsbild av situationen som möjligt", säger skolchefen Eva Gustavsson.

Den pågående organisationsförändringen genomförs för att årskurs 6-eleverna i Tibro inte längre ska studera på Nyboskolan, för att introduktionsprogrammet, IM, ska flyttas till skolan, för att kostnaderna för skolverksamheten ska minska så att barn- och utbildningsförvaltningen klarar av att hålla sin budget och för att skapa en så god inlärningsmiljö som möjligt för skolans elever.

– Jag är medveten om att det är en tuff situation på Nyboskolan just nu med en ny skolledning och stora förändringar som går väldigt fort. Omorganisationen är dock nödvändig för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att förbättra skolresultaten och skapa så goda förutsättningar som möjligt för trivsel och lärande för alla elever, betonar Eva.

Kritik mot bristande delaktighet

I skrivelsen som skolchefen fått ta emot från delar av Nyboskolans personal
riktas kritik mot sättet att leda den pågående organisationsförändringen. Av skrivelsen framgår att personalen upplever att de inte har fått vara tillräckligt delaktiga i förändringsarbetet och att deras synpunkter inte tas i beaktande.

Eva har både varit i kontakt med de fackliga företrädarna och haft ett möte med skolans personal för att bilda sig en uppfattning om läget.

– Det finns en oro bland personalen men alla står inte bakom skrivelsen. Det finns de som accepterar förändringen och även de som tycker att den är bra, klargör hon.

Viktig kartläggning

Eva bedömer att det är viktigt att få en ordentlig genomlysning av läget för att arbetsmiljön ska kunna förbättras och oron bland personalen mildras. Hon har därför beställt en arbetsmiljökartläggning av Tibro kommuns företagshälsovård, Avonova.

– Efter sommaren ska alla medarbetare på Nyboskolan intervjuas så att vi får en samlad bild av både medarbetarnas och chefernas upplevda arbetsmiljö. Därefter sker en sammanställning och analys av resultatet och med det som grund tas det fram en åtgärdsplan. Min förhoppning är att resultatet ska redovisas för alla medarbetare i slutet av september, klarlägger hon och betonar vikten av att den här frågan hanteras på ett professionellt sätt.

– Vi måste få en långsiktigt hållbar lösning på detta, fastslår hon.

Avvaktar med IM-flytt

En av de planerade organisationsförändringarna, flytten av introduktionsprogrammet, kommer att skjutas framåt i tiden.

– Vi har kommit fram till att det är bättre att introduktionsprogrammet får vara kvar på Fågelvik ytterligare ett halvår så att vi har mer tid att genomföra den flytten på ett bra sätt, säger Eva.