Det gäller för privata utförare av personlig assistans

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

10 juli 2020

Information till privata utförare av personlig assistans där det finns avtal med Tibro kommun. Det gäller statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen Covid-19.

  • Socialstyrelsen (anvisning ansökan statsmedel Covid-19)
  • SKR (Sveriges kommuner och regioner)

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader till följd av Covid-19 inom hälso- och sjukvård och socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Statsbidrag kan sökas för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30 november 2020.

Kommuner och regioner kan även ansöka om ersättning för merkostnader som uppstår hos extern utförare. 

Tibro kommun kommer att ansöka vid två tillfällen vid augusti och november för merkostnader som har uppstått. Om det finns merkostnader som uppstått på grund av Covid-19 hos privata utförare av personlig assistans under perioden 1 februari-30 augusti med önskemål om ersättning för ökade kostnader kan ansökan skickas till fuyuko.abe-kyhlberg@tibro.se

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 17 augusti eller 13 november 2020. Frågor Fuyuko Kyhlberg: 0504-183 00. Ange i e-postmeddelandet namn på kontaktperson, e-post och telefonnummer.

Läs genom anvisning på Socialstyrelsens hemsida som står ovan och fyll i ansökningsblanketten (Excel-format):

image7mrun.png Ansökningsblankett

Kompletterande anvisningar

  • Man får inte ansöka om bidrag om ersättning utgår på annat sätt (exempelvis motsvarande sjuklönekostnader som arbetsgivare får ersättning från staten). Det gäller även vikariekostnader och andra belopp som utförare redan har fakturerat till kommunen.
  • Fakturakostnader ska styrkas med ekonomisk rapport för faktiska utfall exklusive moms. Personalkostnader ska styrkas med underlag avseende extra utökade arbetstimmar på grund av Covid-19.
  • Kalkyl för schablonuppskattning (timbelopp x antal timmar). Ange antal personal, datum och timmar i ansökningsblanketten.

I blanketten ska ansökningsbelopp kategoriseras inom följande kategorier:

  1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt,
  2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
  3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av Covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med Covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av Covid-19,
  4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna och spridningen av Covid-19, eller
  5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.