Inga nya fall av Covid-19 bland vårdtagare i socialförvaltningen i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

20 juli 2020

Omsorg och stöd, Corona

Sedan en vecka tillbaka har socialförvaltningen i Tibro kommun varit smittfri från Covid-19 bland vårdtagare. Sedan 1 månad tillbaka så har förvaltningen haft färre än 10 fall. "Sedan 16 maj har vi agerat utifrån att vi har en allmän smittspridning inom våra verksamheter. Vi slappnar inte av på något sätt utan planerar inför ytterligare en våg av smitta, som regeringen förmedlat att samhället behöver förbereda sig för, klarlägger socialchefen Anneli Maaranen (fd Koivuniemi).

Socialförvaltningens ledning är tacksam över att smittspridningen har stannat av, men eftersom pandemin fortfarande inte är över och det finns risk för större eller mindre Covid-19-utbrott även framöver, så behålls besöksförbudet på kommunens äldreboenden och de Covid-19-relaterade rutinerna vid vårdnära arbete. Bland personal förekommer fortfarande enstaka fall med bekräftad smitta, en trend som även kan ses bland Tibros allmänhet. 

- Vi vädjar till allmänheten att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följa de rutiner som gäller vid besöksförbudet på våra boenden samt vara noga med att skydda anhöriga som vårdas i hemvården från smitta, säger Anneli Maaranen.

Provtagning av personal och nya vårdtagare

För att minska risken för att återigen få in smitta i verksamheterna sker provtagning av personal i anslutning till att deras semester slutar och de börja arbeta igen. Detsamma gäller nya vårdtagare som flyttar in på Tibros äldreboenden.

Inflyttningsstopp hävt

Tibro kommun har under en längre tid valt att inte låta nya vårdtagare flytta in på äldreboendena eftersom det förekommit smitta bland både personal och vårdtagare i flera verksamheter. Från slutet av juni har emellertid inflyttning återigen möjliggjorts till kommunens äldreboenden.

– Kommunen behöver beakta när en person inte längre klarar av att bo hemma och när vi inte längre kan säkerställa vården i hemmet, trots omfattande hemvårds- samt hälso- och sjukvårdsinsatser, förklarar vård- och omsorgschef Rikard Strömqvist. Han fortsätter:

– Vi har ett ansvar för att insatser verkställs och god vård och omsorg ges, även om det under pandemin är fokus på insatser för liv och hälsa. Flytt till våra äldreboenden sker kontrollerat. Inför en inflyttning ska bland annat provtagning av covid-19 ha skett och provet ska vara negativt, betonar han.

Öppning av stängda verksamheter förbereds

Besöksförbudet på Tibros boenden gäller till och med den 31 augusti i enlighet med det nu gällande regeringsbeslutet. Berörda verksamhetschefer har i uppdrag att se över hur stängda verksamheter eventuellt kan öppnas igen efter semestrarna. Det gäller korttidsvården för barn och unga inom LSS, samtliga dagverksamheter samt växelvården. Mer information ges direkt till de berörda när det blir aktuellt, men även hemsidan kommer att uppdateras när det sker förändringar.

Vid öppning läggs fokus främst på rehabiliterande insatser, både för vårdtagare som haft sjukdomen Covid-19 men även för de vårdtagare som fått stå tillbaka med sin rehabilitering under pandemin. Förvaltningen har en rehabiliteringsenhet samt rehabiliteringsombud inom samtliga verksamheter.
 – Det är viktigt att nu fokusera på rehabiliteringsinsatserna för att förebygga fallskador och andra olycksfall under den kommande hösten och vintern, avslutar Rikard Strömqvist.