Tibros invånare nöjda med inflytande och kommunal service men fler är otrygga

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

7 januari 2020

Kommun och politik, Trygghet och säkerhet

Tibroborna uppskattar den kommunala servicen. De kommunanställdas bemötande bedöms vara gott och invånarna upplever att det är enkelt att få kontakt med både politiker och anställda. Däremot har den upplevda tryggheten minskat. Det visar den SCB-undersökning, som genomfördes i Tibro i höstas.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs vartannat år och visar hur invånarna ser på sin kommun. 800 Tibrobor i åldrarna 18-84 år erbjöds möjlighet att delta i årets undersökning och 47 procent av dem valde att göra det. Det är en mycket bra svarsfrekvens i denna typ av undersökningar.

Tibro som boendekommun

Generellt sett visar undersökningen på en sviktande trend i uppfattningen om Tibro som boendekommun (Nöjd-Region-Index, NRI). Årets resultat visar
emellertid på både högre och lägre värden jämfört med 2017. De områden
som särskilt sticker ut är synen på arbetsmöjligheter och räddningstjänsten
som har ökat 5-9 enheter från föregående mätning. Ett annat område som
uppvisar en positiv trend är synen på utbudet av olika typer av boende och de boendemiljöer som erbjuds i Tibro. Däremot har betyget för äldreomsorgen och stödet för utsatta personer minskat. Det är framför allt personer i 18-29 års ålder som bedömer äldreomsorgen lägre än tidigare. Socialstyrelsens årliga brukarundersökning visar dock att en större andel av de äldre som bor på Tibros äldreboenden eller har hemvård är nöjda med sin äldreomsorg än genomsnittet i Sverige.

Uppskattad kommunal verksamhet

Den kommunala servicen uppskattas av invånarna. Tibroborna har en mer positiv uppfattning om kommunens verksamheter än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. Bemötandet och tillgängligheten uppskattas och flera verksamhetsområden utmärker sig positivt, antingen i förhållande till andra kommuner eller till utvecklingen över tid. Områden som särskilt kan lyftas fram är Räddningstjänsten, förskolan, idrotts- och motionsanläggningar samt vatten och avlopp.

– Det är oerhört glädjande att våra invånare bedömer att vi gör ett bra jobb även den här gången. Vårt mål är ju att erbjuda en så bra service som möjligt utifrån de ekonomiska förutsättningar som vi har, säger kommunchefen Kristina Lundgren.

Trygghetsarbetet är prioriterat

Den upplevda tryggheten har minskat ytterligare jämfört med tidigare år. Tryggheten uppfattas som lägst bland personer i åldern 18-29 år. Tryggheten är ett område som bedöms lägre än för genomsnittet i Sverige. Den upplevda otryggheten handlar framför allt om hur trygga och säkra de som svarat på enkäten känner sig vid vistelse utomhus på kvällar och nätter samt oro för hot, rån eller misshandel.

– Trygghetsarbetet har hög prioritet i Tibro. Det är oerhört viktigt att vi jobbar brett med de här frågorna och att både polisen, kommunen och vi som enskilda hjälps åt att skapa så trygga miljöer här som möjligt, fastslår kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson.

– Vi arbetar både med generella förbyggande insatser och riktat stöd till barn, ungdomar och föräldrar i utsatta miljöer och vi kommer att jobba ännu mer samlat tillsammans med socialförvaltningen och skolan framöver. Samtidigt stärker vi vår samverkan med polisen ytterligare, klarlägger Marcus Blåder, som är enhetschef för den förebyggande enheten på Kultur & Fritid.

Nöjda med inflytandet

Tibroborna är mer nöjda än genomsnittet inom samtliga delområden i frågor som rör inflytande och delaktighet och en positiv förändring har skett inom samtliga områden jämfört med 2017. Information och kontakt är två områden som utmärker sig särskilt positivt jämfört med snittet av de deltagande kommunerna.

– Det är roligt att vårt medvetna arbete med att skapa delaktighet och utveckla kommunikationen verkar ha gett resultat, säger Kristina Lundgren.

– Vi vill rikta ett varmt tack till alla som deltog i undersökningen, för era åsikter är viktiga för oss. Svaren ger en fingervisning om vilka områden vi behöver bli bättre på och vad vi gör bra, säger Rolf Eriksson.