Tibro kommun och Tibrobyggen förbättrar brandskyddet på äldreboenden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

26 september 2019

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

Tibro kommun och Tibrobyggen har tillsammans tagit fram en åtgärdsplan för att förbättra brandskyddet på de kommunala äldreboendena i Tibro. Detta för att komma tillrätta med de brister i brandskyddet som upptäckts vid Räddningstjänstens tillsyner det senaste halvåret.

 – Vi kommer vidta både kort- och långsiktiga åtgärder för att säkra att bränder upptäcks tidigt, att spridningsrisken minimeras och att det går snabbt att evakuera våra boenden vid en eventuell brand, betonar vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist.

Mer omfattande tillsyner än tidigare

Under hösten 2018 och våren 2019 genomförde Räddningstjänsten i Östra Skaraborg, RÖS, tillsyner av brandskyddet på samtliga särskilda boenden i Tibro. Besiktningen omfattade både Bäckliden, som bedrivs i kommunens egna lokaler, och Brittgården, Allégården och Bonargården som bedrivs i lokaler som ägs och förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Tibrobyggen.

I samtliga boenden utom Bonargården, som togs i bruk 2018, upptäcktes brister i både det organisatoriska och tekniska brandskyddet. Bristerna har inte uppmärksammats vid RÖS tidigare tillsyner. Det beror dels på att det gjorts mer omfattande tillsyner nu till följd av slutsatser dragna vid branden på Allégården i januari 2018, dels på utökade nationella krav på brandskydd i särskilda boenden. Motsvarande tillsyner kommer att göras i samtliga kommuner som är anslutna till RÖS.

Sprinklersystem och täta brandceller

Samtliga särskilda boenden är utrustade med automatiska brandlarm kopplade till Räddningstjänsten och det finns tillgång till tillräckligt många brandsläckare på alla enheter.

De brister som uppdagats i det tekniska brandskyddet gäller främst brandcellsgränser och utrymningsvägar. Det finns behov av att skilja boendeutrymmena brandtekniskt från trapphus, hisschakt, sopnedkast och kök. Delar av ventilationssystemen behöver förses med skydd som förhindrar rök- och brandspridning. Ett antal dörrar behöver tätas och vissa befintliga dörrar behöver bytas ut mot nya brandklassade dörrar.

Dessutom kräver RÖS att det ska installeras sprinklersystem på alla enheter som saknar det. Fram till att sprinkler installeras måste dörrar som behöver hållas öppna för de boendes skull förses med dörrstängare som stängs automatiskt vid brand.

– Räddningstjänsten ställer numera krav på att det ska finnas sprinklersystem på alla särskilda boenden eftersom personerna som bor och vistas där har begränsade eller inga förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet vid brand, framhåller Daniele Coen, chef för den förebyggande avdelningen på RÖS.

Säkra utrymningsvägar

Det krävs även en del åtgärder för att säkra utrymningsvägarna på de särskilda boendena. Främst handlar det om att se till att det finns alternativa utrymningsvägar överallt och att installera nödbelysning i utrymningsvägar och korridorer som saknar det. Det är på Brittgårdens äldreboende som det saknas alternativa utrymningsvägar på några platser.

– Socialnämnden har fattat beslut om att ta tre lägenheter på plan 4 på Brittgården ur bruk tillfälligt på grund av detta, klarlägger Rikard Strömqvist.

Snabba åtgärder och pågående lokalutredning

– Vi kommer att arbeta metodiskt för att förbättra det tekniska brandskyddet i våra särskilda boenden tills alla brister är åtgärdade i dialog med RÖS. En del brister åtgärdas direkt och vi kommer att ha en plan klar för alla nödvändiga kortsiktiga lösningar vid årsskiftet, fastslår fastighetschefen Andreas Ernestam. 

– Parallellt med arbetet med de kortsiktiga åtgärderna pågår en utredning kring de långsiktiga åtgärderna. Det arbetet utförs inom ramen för lokalförsörjningsarbetet i kommunen och ett första utkast kring brukar- och lokalbehov presenteras under våren 2020, fortsätter kommunens lokalstrateg Samuel Willner.

Tydligare rutiner, uppdaterade planer – och individuella lösningar

Efter inspektionerna har brandskyddsritningarna som används vid kommunens regelbundna egenkontroller uppdaterats, en aktuell utrymningsplan har tagits fram och socialförvaltningens rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet har förfinats.

Socialförvaltningen har också upprättat en brandutbildningsplan och utsett en samordnare, som ska göra en årlig kontroll av behovet av brandskyddsutbildning. Dessutom görs en risk- och konsekvensbeskrivning för att kartlägga de brandtekniska förutsättningarna för alla boenderum och varje brukares behov och förutsättningar.

– Vi ska se till att brandskyddet blir så bra som möjligt för varje individ fram till dess att vi har de mer övergripande, långsiktiga brandskyddslösningarna på plats, framhåller Rikard Strömqvist.  

– Det känns bra att vi har en gemensam plan för hur vi ska förbättra brandskyddet på alla särskilda boenden och att vi genomför det här arbetet tillsammans, avslutar Tibrobyggens VD Claes Jägevall.