Nu får Sörsågen kommunalt vatten och avlopp

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

23 maj 2019

Trafik och teknisk service

Just nu pågår arbetet med att ansluta området runt Sörsågen till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Cirka 2 km ledningar har lagts ner längsmed Breviksvägen och i Sörsågen anläggs en pumpstation för avloppsvatten.

Ledningsdragningarna till Sörsågen inleddes i februari, men fick avbrytas tillfälligt på grund av den stora vattenläckan på Värsåsvägen i mars. Därefter har arbetet löpt på planenligt och förhoppningen är att det ska vara helt färdigt i månadsskiftet maj-juni.

– Ledningarna för vatten och avlopp är på plats utmed Breviksvägen och vi har även lagt ner slang för fiber, berättar Jens Nilsson, som är enhetschef på kommunens gata- och parkavdelning som utför arbetet.

Pumpstation krävs för avloppsvatten

Eftersom Sörsågen ligger i en sänka, en så kallad lågpunkt, behöver en pumpstation anläggas där. Därifrån kommer avloppsvattnet att pumpas ner genom en tryckavloppsledning till det befintliga avloppsledningsnätet och reningsverket.

Tidigare avloppsproblem och vattenbrist motverkas

Det är stor efterfrågan på anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet från landsbygdsbefolkningen i Tibro. I och med nedläggningen av nya ledningar till Sörsågen erbjuds 15 fastigheter möjlighet till anslutning.

– En del fastighetsägare har haft problem med avloppet i området runt Sörsågen. Det kan vi avvärja genom den här satsningen, samtidigt som vi kan säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet för dem som ansluter sig, framhåller kommunens VA-chef Mikael Jonsson.