Skolinspektionen säger nej till friskoleetablering

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

11 juli 2019

Barnomsorg och utbildning

Skolinspektionen avslår Raoul Wallenbergsskolans ansökan om att få etablera förskoleklass, grundskola för årskurserna 1-9 samt fritidshem i Tibro. Myndigheten har gjort bedömningen att skolföretaget inte har kunnat visa att elevunderlaget är tillräckligt stort för den önskade etableringen.

Raoul Wallenbergsskolorna Skaraborg AB lämnade i våras in en ansökan till Skolinspektionen om att få bli huvudman för en ny fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola och fritidshem i Tibro. 

Den ansökan har nu prövats av Skolinspektionen, som har kommit fram till beslutet att den inte ska beviljas. Orsaken till detta är att myndigheten gjort bedömningen att friskoleföretaget inte har kunnat visa att elevunderlaget för den nya skolenheten är tillräckligt stort för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt. Med det som grund anser Skolinspektionen att den budget som företaget presenterat i sin ansökan inte heller är tillförlitlig. 

För få intresserade i intresseundersökning

Raoul Wallenbergsskolorna Skaraborg AB uppgav i sin ansökan att de planerar för en ny skolenhet med 26 elever i förskoleklass, 110 elever i årskurserna 1-6 samt 92 elever i fritidshemmet. 

Företaget har presenterat en elevprognos som grundar sig på en intresseundersökning som genomförts genom telefonintervjuer med vårdnadshavare till barn födda 2005-2014 bosatta i Tibro kommun. 79 personer deltog i undersökningen och av dem angav 16 personer att det är mycket troligt att de låter sina barn börja i friskolan. Vidare har 20 personer svarat att det är ganska troligt att de låter sina barn göra det.

Skolinspektionen bedömer att antalet svarande är för lågt för att det ska vara möjligt att dra generella slutsatser av hur många som kommer att söka sig till skolan samt att svarsalternativet "ganska troligt" är alltför vagt. Myndigheten bedömer därför att företaget inte har de förutsättningar som krävs för att följa de föreskrifter som gäller den sökta utbildningen.

Bedömning av konsekvenser har inte gjorts

När Raoul Wallenbergsskolorna Skaraborg AB:s ansökan om att få etablera en friskola lämnades till Skolinspektionen i våras fick Tibro kommun möjlighet att yttra sig om den. Av kommunens yttrande framgår att Tibro kommuns grundskoleorganisation skulle ha påverkats såväl organisatoriskt som ekonomiskt av friskoleetableringen.

Skolinspektionen har inte gjort någon prövning av de möjliga negativa följderna som en friskoleetablering skulle få på den kommunala skolorganisationen.