Tibros äldreomsorg får höga betyg av de äldre i rikstäckande undersökning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

19 december 2019

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

Tibros äldreomsorg är uppskattad av de äldre som får hemvård eller bor på kommunens särskilda boenden. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning av de äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. "Det är glädjande att de som svarat på enkäten är nöjda. Jag upplever att vi har en väldigt bra verksamhet", säger vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist.

Socialstyrelsen har genomfört den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen årligen i samtliga kommuner sedan 2013. Undersökningen riktar sig till alla personer som är 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor på ett permanent särskilt boende.

100 procent på boendena nöjda med personalens bemötande

95 procent av dem som bor på Tibros äldreboenden har uppgett att de är ganska eller mycket nöjda med sitt boende som helhet, att jämföra med rikssnittet på 81 procent och snittet på 83 procent i jämförbara kommuner. Det innebär att Tibro är bland de 25 kommunerna som har de mest uppskattade boendena i Sverige.

Tibropersonalens bemötande lovordas. Alla som har svarat på enkäten i Tibro uppger att de är ganska eller mycket nöjda med hur de blir bemötta. Andra områden som får höga betyg i Tibro är upplevelsen av att det är ganska eller mycket lätt att få kontakt med personalen, måltiderna, möjligheterna att få komma utomhus samt upplevelsen av trygghet. 94 procent av dem som bor på Tibros äldreboenden känner sig trygga, jämfört med rikssnittet på 88 procent.

– Det här beror på att vi har en väldigt kompetent och engagerad personal,
fastslår Rikard Strömqvist samtidigt som han betonar att det finns
områden som behöver utvecklas på alla boendeenheterna:
– Vi jobbar hela tiden medvetet med att utveckla verksamheten
tillsammans och det kommer vi självklart att fortsätta med.
Det här är ett kvitto på att det arbetet ger resultat.

Högt förtroende för hemvårdspersonalen

En övervägande majoritet av dem som får hemtjänst i Tibro, 92 procent, är också ganska eller mycket nöjda med det stöd och den vård de får i sina hem. 99 procent av dem som svarat på enkäten uppger att de är ganska eller mycket nöjda med personalens bemötande och 96 procent svarar att de har förtroende för all eller en majoritet av den personal de möter.

Inom hemvården finns det emellertid några tydliga utvecklingsområden. Endast 58 procent av vårdtagarna uppger att de ofta eller alltid får information om tillfälliga förändringar och endast 53 procent upplever att de ofta eller alltid kan påverka tiderna då de får hjälp.

– Vi är väl medvetna om de här bristerna, säger socialchefen Anneli Koivuniemi. Hemvården har vuxit kraftigt så vi behöver se över vår hemvårdsorganisation så att den utformas på ett sätt som känns tryggt för både vårdtagare och hemvårdspersonal. Det kommer vi att arbeta med under våren 2020.