Delta i SCB:s medborgarundersökning!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

23 augusti 2019

Kommun och politik

Nu startar SCB:s medborgarundersökning där 161 500 invånare i 135 kommuner tillfrågas om hur de upplever att det är att leva och bo i den egna kommunen. I Tibro är det 800 invånare som slumpmässigt valts ut att delta i undersökningen. Är du en av dem, hoppas vi att du tar dig tid att besvara enkäten. Dina åsikter är värdefulla eftersom vi ständigt strävar efter att utveckla och förbättra kommunen.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Den som är med i undersökningen kan välja mellan att fylla i en pappersenkät eller ett webbformulär, där det går att svara på frågorna på svenska, engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten går att få på arabiska.

Viktig vägledning för fortsatt utveckling

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunens verksamheter för att ta reda på hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger en inblick i hur invånarna upplever att den kommunala servicen fungerar och är en värdefull vägledning för Tibro och övriga deltagande kommuner.

- Det är viktigt för oss att veta vad du tycker om den kommunala servicen och om Tibro som ort. Resultatet av undersökningen kommer att användas som grund för fortsatt utveckling av Tibro, framhåller kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson.

- Ser vi tydliga trender i undersökningen så påverkar det inriktningen på kommunens mål, betonar kommunstrategen Emma Lindblad, som arbetar med kvalitetsutveckling i Tibro kommun.

Informationsbrev i augusti och pappersenkät i september

Den 23-29 augusti kommer alla som valts ut att delta i medborgarundersökningen att få ett informationsbrev och inloggningsuppgifter till webbenkäten. Pappersenkäten skickas ut under perioden 6-12 september.

Resultat i december

Resultatet av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december. Den 18 december kommer de att finnas tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Är du inte en av enkätdeltagarna - tyck till via vårt webbformulär

Även du som inte deltar i enkäten har självklart möjlighet att förmedla dina synpunkter på den kommunala servicen till oss. Använd gärna synpunktsformuläret, som vi har på vår kommunala webbplats. Du når det via länken här nedanför:

Du kan självklart välja om du vill vara anonym eller om du vill uppge vem du är. Deltar du i enkätundersökningen är du anonym. Uppgifterna som du lämnar i medborgarundersökningen behandlas av SCB.