Stora anpassningar i budgeten för barn- och utbildningsnämnden 2019

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
Tibro kommun
543 80 Tibro

Barn och utbildningsnämndens arbetsitskott

27 november 2018

Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik

För att få budget i balans 2019 har barn- och utbildningsnämnden beslutat om kraftiga besparingar inom samtliga verksamheter.

Anpassningarna kommer främst att påverka förskolan, men även grundskolan och Tibro Kompetenscenter (vuxenutbildningen, SFI, IM-programmen och Arbetsmarknadsenheten) kommer att beröras. Totalt måste barn- och utbildningsnämnden minska kostnaderna med 14 miljoner. Det motsvarar cirka 5 % av nämndens nettobudget, kommunens anslag inkluderat riktade statsbidrag.

För förskolan innebär det att antalet förskollärare minskas. Resultatet blir 1-2 fler barn per avdelning. Ett annat sätt att beskriva konsekvenserna är att antalet barn per förskollärare ökar.

─ Oavsett hur man väljer att beskriva konsekvenserna av besparingen så kommer situationen för barn, personal och vårdnadshavare att bli tuffare. I ett första skede kommer personalminskningarna att drabba alla förskolor lika, men från halvårsskiftet kommer Fjärilens förskola (med en avdelning) att avvecklas. Skälet att nämnden väntar med att avveckla Fjärilen är att föräldrar och barn ska slippa byta förskola flera gånger, säger Anne-Marie Wahlström, (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Jämfört med övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde blir konsekvenserna för grundskolan relativt begränsade. Specialpedagogen som planerar och genomför minnesträningen för alla elever i grundskolan avvecklas. Dessutom skall grundskolan gemensamt minska sina kostnader med 400 000 kronor, proportionellt fördelat per skola.

─ Eftersom nämnden tidigare beslutat att det inte ska genomföra några besparingar inom grundskolan är det naturligtvis tråkigt att nämnden tvingas besluta om dessa besparingar, men att utsätta förskolan för ytterligare besparingar är inte rimligt, fortsätter Ann-Britt Danielsson (M), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det största sparbetinget kommer att drabba Tibro Kompetenscenter (KC), och det gäller samtliga underliggande verksamheter. Arbetsmarknadsenheten (AME), som har uppdraget att stötta arbetssökande att hitta arbete eller utbildning för att på sikt bli självförsörjande, kommer i praktiken att avveckla sin utförandeverksamhet. Det som kommer att bli kvar är handläggarna som stöttar arbetssökande, feriepraktik för skolungdom och Mini Zoo.

─ Mot bakgrund av den långa högkonjunkturen är det inget konstigt att minska de kommunala insatserna för arbetssökande. Men flera verksamheter som Tibroborna, kommunen och det lokala näringslivet vant sig vid kommer att upphöra, säger Micael Algotsson (C), ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

  • Servicelaget kommer att avvecklas och de arbetsmarknadspolitiska anställningarna upphör. Det innebär att de tjänster som AME idag utför åt kommunen med transporter och evenemangsservice samt den service som riktar sig till äldre som bor kvar i sina fastigheter inte längre kommer kunna utföras.
  • Café Solrosen avvecklas.
  • Praktiksamordnare avvecklas. Det aktiva arbetet mot näringslivet som praktiksamordnaren gör kommer försvinna och möjligheten att slussa ut deltagare till arbete efter praktik blir svårare.

När det gäller vuxenutbildningen och IM-programmen handlar det inte om besparingar utan om att verksamheten anpassas efter minskat behov, och det kommer inte att leda till stora negativa effekter.

─ Vi har nyligen avvecklat de nationella gymnasieutbildningarna, vi har allt färre elever på IM-programmen och på SFI samtidigt som söktrycket till våra yrkesutbildningar är lågt. Då är det logiskt att minska personalresurserna, avslutar Anne-Marie Wahlström, (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Anne-Marie Wahlström
ordf. barn- och utbildningsnämnden