Tibro kommun vidtar kraftfulla åtgärder efter felaktig hantering av barnärende

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

19 juni 2018

Omsorg och stöd

Ett barn som skulle vara tillfälligt placerat i ett familjehem blev kvar där i flera år trots att vårdnadshavaren vid flera tillfällen begärde att få ta hem barnet. Nu vidtar Tibro kommun kraftfulla åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen. "Det är olyckligt att det här har inträffat. Vi beklagar det djupt och ska självklart göra allt vi kan för att göra en så god vårdplanering som vi kan för alla berörda parter med barnet i fokus", säger socialchefen Anneli Koivuniemi.

Fallet gäller en vårdnadshavare som själv sökte stöd från socialtjänsten. Ett beslut om placering i familjehem fattades, vilket vårdnadshavaren accepterade med inställningen att barnet skulle tillbaka till sitt hem när vårdnadshavarens levnadssituation hade stabiliserats.

Socialtjänstens ledning fick vetskap om det aktuella ärendet den 16 maj i år och gjorde därefter en Lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Ärendet uppmärksammades till följd av en ansökan från socialtjänsten till tingsrätten om vårdnadsöverflytt till ett familjehem utan berörd vårdnadshavares samtycke, vilket inte är förenligt med socialtjänstlagen. Vårdnadshavaren har vid flera tillfällen begärt att få ta hem sitt barn.

Utredning om missförhållande

Tibro kommun har genomfört en utredning i syfte att kartlägga missförhållanden. Utredningen visar att det funnits stora brister i handläggningen av ärendet. Framförallt har arbetssättet varit inriktat på att utreda om barnet kan flytta hem, istället för att fokusera på vilka insatser som behöver vidtas för att barnet ska kunna flytta hem. Enligt socialtjänstlagen ska man som handläggande myndighet alltid sträva efter att återförena barnet med dess familj.

Den genomförda utredningen har också synliggjort brister inom organisation och ledarskap, attityder och kompetens hos personalen samt otydliga processer, rutiner och riktlinjer. 

 – Vi behöver se över vår organisation och våra arbetssätt och se till att vi har rättssäkra riktlinjer och rutiner, betonar Anneli.

Systematisk genomgång av alla familjehemsplaceringar

Som en följd av de nu uppdagade bristerna kommer en systematisk genomgång av samtliga familjehemsplaceringar att göras i höst. Initialt är det de frivilliga placeringarna, det vill säga de placeringar som gjorts med Socialtjänstlagen som grund, som kommer att synas.

Samtliga familjehem kommer att bjudas in till ett informationsmöte om granskningen. Därefter kontaktas berörda vårdnadshavare personligen när det är dags att syna deras ärende.

 – Vi kommer vid två olika tillfällen, i juli och augusti, att arrangera en informationsträff där vi beskriver syftet med granskningen och vad det är vi kommer att kontrollera. Vårt fokus blir att kontrollera att vår hantering av alla pågående ärenden är rättssäker, säger Anneli.

Organisationsöversyn och utbildning

Anneli klarlägger vidare att det kommer att göras en organisationsöversyn och tas fram en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Bland åtgärderna som ska vidtas märks bland annat introduktion och utbildning för myndighetshandläggare, nämnd och arbetsutskott, granskning och implementering av ledningssystemet samt översyn av delegeringsförteckningen.