Smulebergsskolans lärare skapar förutsättningar för elevers delaktighet i undervisningen

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

13 februari 2018

Barnomsorg och utbildning, Smulebergsskolan

Skolinspektionen har granskat hur lärare skapar förutsättningar för delaktighet i undervisningen för alla elever i en årskurs 5 klass på Smulebergsskolan. Nu är resultatet av granskningen klar och Skolinspektionen bedömer att lärares arbete med att skapa förutsättningar för alla elevers delaktighet överlag fungerar väl inom de granskade områdena.

Kvalitetsgranskningen har gällt vad i undervisningen som skapar respektive inte skapar förutsättningar för delaktighet för alla elever i undervisningen. I detta har det ingått att granska och bedöma på vilka sätt och i vilken utsträckning undervisningens aktiviteter, lärares ageranden och omgivningsfaktorer i lärmiljön (som till exempel den fysiska och psykosociala miljön) ger eller inte ger förutsättningar för delaktighet för alla elever. I detta har det också ingått att göra en bedömning av vad och på vilket sätt anpassningar görs i förhållande till elevernas olika förutsättningar och behov.

 Granskningen visar att lärare utformar undervisningen så att det blir tydligt vad eleverna ska göra under lektionerna och ger eleverna stöd för att komma igång med olika arbetsuppgifter. Lärare arbetar också för att det ska vara ett gott klassrumsklimat. Därmed avslutas kvalitetsgranskningen.