Skolenkät

5 november 2019

NYBOSKOLAN

Nu har höstens omgång av Skolenkäten öppnat. Genom att svara på Skolenkäten ger du Skolinspektionen viktig information om din skola.

Enkäten riktar sig till föräldrar, elever samt personal.

Du som ska svara på enkäten får en kod och mer information från skolan. Det gäller både elever, föräldrar och pedagogisk personal.

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid.

Föräldrar kan besvara enkäten på svenska, arabiska, engelska, dari, ryska, somaliska, finska, kurmancî (nordkurdiska), romani chib arli eller sorani (sydkurdiska).

För mer information om Skolenkäten gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Vi ber dig svara på enkäten senast den 29 november.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt.

Resultatet från Skolenkäten kommer att presenteras på skolverkets hemsida, ett par månader efter att undersökningen är avslutad.