Kommunfullmäktiges prioriterade mål

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunfullmäktige har fastställt två prioriterade mål. Det ena målet handlar om att stärka Tibro som en attraktiv kommun för invånare och besökare och det andra målet sätter fokus på att kommunen ska bidra till ett kreativt och nyskapande näringsliv.

För att Tibro kommun ska bidra till att nå visionen och arbeta med de prioriterade insatsområdena så har kommunfullmäktige beslutat om följande prioriterade mål:

Mål 1: Stärka Tibro som en attraktiv kommun för invånare och besökare där mångfald ses som en tillgång

Tibro kommun vill erbjuda spännande mötesplatser med trygghet, närhet, enkelhet och mångfald samt en välfärdsservice av hög kvalitet som gör att fler människor trivs och vill bo i Tibro.

Fullmäktiges beslutade strategier:

 • Skapa en trygg hemvist där mångfald är en tillgång
 • Verka för en hållbar tillväxt ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
 • Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för alla Tibrobor
 • Fortsätta utveckla våra mötesplatser

Förväntat resultat:

 • Nöjdare och stoltare Tibrobor
 • Tibro har tagit ytterligare steg mot att uppnå de lokala miljömålen
 • Tibros placering i SKL:s öppna jämförelser för grundskolan förbättras
 • Tydligare struktur i arbetet med vuxnas lärande
 • Insatser som motverkar utanförskap genomförs
 • Insatser som stödjer barns och ungas möjligheter till hälsosamma levnadsvanor genomförs
 • Fortsatt utveckling av intressanta områden och mötesplatser i Tibro
 • Fler besökare till Tibro

Måluppföljning

Det förväntade resultatet ska följas upp med följande mätetal:

 • Nedan angivna nyckeltal i SCB:s medborgarundersökning 2019:
  – Hur bedömer medborgarna kommunen som en plats att leva och bo på?
  – Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tibro?
 • Förbättrat resultat för grundskolan i SKL:s öppna jämförelser
 • En plan för utveckling av kommunens kompetenscentrum har antagits
 • Uppföljning av genomförda integrationsinsatser
 • Uppföljning av genomförda folkhälsoinsatser
 • Uppföljning av genomförda besöksutvecklingsprojekt

Mål 2: Bidra till ett kreativt och nyskapande näringsliv

Tibro kommun arbetar för att stödja en konkurrenskraftig handel och en positiv utveckling för näringslivet i Tibro. Detta innebär bland annat målmedvetna satsningar för att motverka ungdomsarbetslöshet och utanförskap liksom att driva ett antal företagsnätverk inom olika branscher.

Fullmäktiges beslutade strategi:

 • Bidra till ett inkluderande, hållbart och nyskapande näringsliv

Förväntat resultat

 • I Svenskt Näringslivs ranking ska kommunen förbättra sin placering (2018: plats 152)
 • I Handelns utvecklingsråds handelsindex ska kommunen förbättra sin placering (2017: index 65)
 • Fler nya företag etablerar sig i Tibro (jämfört med tidigare år)
 • En större andel av unga och utrikesfödda får
  anställning eller startar egna företag (jämfört med tidigare år)

Måluppföljning

Det förväntade resultatet ska följas upp med hjälp av följande mätetal:

 • Svenskt Näringslivs näringslivsranking
 • Handelns utvecklingsråds Handelsindex
 • Antalet nätverksträffar och företagsbesök
 • Andelen unga och utrikesfödda i arbete

 De prioriterade målen kommer att följas upp i årsredovisningen för 2018.