Genomlysning av Tibro kommuns äldreomsorg klar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Händer som håller i varandra

17 juni 2024

Kommunnyheter, Socialförvaltningen

Under våren har en extern genomlysning av Tibro kommuns äldreomsorg genomförts. Verksamheten har sedan tidigare en god kundnöjdhet, samtidigt som genomlysningen visar att verksamheten kan bli mer effektiv. Det är ett arbete som redan är på gång inom socialförvaltningen.

För att få en tydlig bild av kvaliteten och effektiviteten i handläggningen av äldreomsorgsärenden och alla verksamheter inom äldreomsorgen har socialförvaltningen beställt en extern genomlysning av verksamheten.

Åtgärdsplan tas fram

Genomlysningen har genomförts under våren. Syftet med den har varit att få jämförbara tal med övriga kommuner för att sedan ta fram en åtgärdsplan så att verksamheterna genomgående kan jobba på ett sätt som bidrar till en budget i balans, samtidigt som ett hållbart arbetssätt utvecklas.

För oss är det viktigt att alltid sträva efter att ge den bästa omsorgen för våra brukare samtidigt som vi har en budget att förhålla oss till. Jag tycker det är bra att vi har gjort den här genomlysningen för att få en tydlig bild vad vi nu kan utveckla vidare, säger socialnämndens ordförande AnnaCamilla Andersson.

Behov av effektivisering i hemvården

Den genomförda genomlysningen visar bland annat att antalet hemtjänsttimmar per invånare över 80 år är ganska låg men att kostnaden per timme är hög. Ett annat resultat av genomlysningen är att det, jämfört med snittet i landet, är en hög andel brukare över 80 år som beviljas korttidsvårdsdygn, dygn som är något dyrare än snittet i övriga landet.

Det här visar att vi behöver bli effektivare. Vi hade redan en uppfattning att det var på detta sätt men det har varit viktigt att få det svart på vitt. Vi har relativt höga kostnader i hemtjänsten samtidigt som vi levererar en bra kvalitet. För att jobba tydligare mot en budget i balans och med ett hållbart arbetssätt ska vi nu se över vad som ytterligare kan förändras, säger socialchef Rikard Strömqvist.

Något annat som genomlysningen visar är att insatsplaneringen behöver bli bättre och att förebyggande insatser för att äldre ska kunna bo kvar i det egna hemmet behöver utvecklas.

Förändringsarbete pågår sedan en tid tillbaka

Resultatet av genomlysningen visar på viktiga områden att arbeta vidare med, ett arbete som startade direkt efter årsskiftet och redan har kommit en bit på väg.

Vi har redan påbörjat ett arbete med förändringar för att gå mot en mer effektiv verksamhet. Bland annat har en omorganisation som syftar till att personalgrupper ska jobba närmare varandra påbörjats. Med den förändringen kommer vi förhoppningsvis få en mer effektiv drift som också kommer våra brukare tillgodo. Fokus för socialnämnden och förvaltningen är, och fortsätter vara, att fatta kloka beslut som leder till en budget i balans med hållbarhet, säger Rikard Strömqvist.

Fortsatt arbete med effektivisering av verksamheten

Genomlysningen har sammanställts i en rapport som nu har lämnats över till socialförvaltningen där arbetet fortsätter. Inom kort kommer ett åtgärdsförslag att presenteras för socialnämnden för beslut.

Nu har vi ett bra underlag för vägen framåt. Vi har anställt personal, och vi har bra förutsättningar för att ta oss an de utmaningar vi har. Vi vet att vi har bra kvalitet på våra äldreboende och genomlysningen visar också att vi har bra effektivitet på just våra äldreboenden, vilket är jättebra och som såklart ger en tydlig bild om i vilka verksamheter vi behöver förbättra effektiviteten, avslutar Rikard Strömqvist.