Så motverkar Tibro kommun och du själv spridning av covid-19

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

default

18 oktober 2021

Kommunnyheter

Möjlighet till vaccination på betald arbetstid. Användning av skyddsutrustning vid allt vårdnära arbete. Aktiv smittspårning vid misstänkt covid-19-smitta och vaccinering av 12-15-åringar på kommunens skolor. Så arbetar Tibro kommun för att motverka spridningen av covid-19. Som anställd har du också ett eget ansvar för att vidta de åtgärder som krävs för att skydda dig, dina kollegor och de du arbetar med från smitta. Gör du det?

En lägre andel av invånarna i Tibro kommun har valt att vaccinera sig än invånarna i kringliggande kommuner. Den 14 oktober var andelen färdigvaccinerade i kommunen från 16 år  74,6 procent.

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för vaccineringen av covid-19, men Tibro kommun arbetar medvetet med att motverka smittspridning och försöker på olika sätt bidra till att det ska vara så enkelt som möjligt för både kommunanställda och kommuninvånare att vaccinera sig.

Du kan vaccinera dig på arbetstid

Som anställd i Tibro kommun har du möjlighet att vaccinera dig på betald arbetstid. Som arbetsgivare uppmuntrar vi all personal att vaccinera sig, om inte medicinska skäl hindrar dig från att göra detta, men vi respekterar varje anställds beslut i frågan.

Du kan själv boka vaccinationstid via 1177:

Du som arbetar inom socialförvaltningen erbjuds att vaccinera dig i samband med att våra vårdtagare och boende får sin tredje vaccindos. Särskild information om detta har skickats ut till alla anställda inom förvaltningen.

Folkhälsomyndigheten uppger på sin hemsida att vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Vaccinet skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra. Inget vaccin ger dock ett hundraprocentigt skydd, så därför gäller de allmänna råden att stanna hemma och testa sig om man har symptom på covid-19.

Särskilt ansvar för dig som är ovaccinerad

Vi har alla ett personligt ansvar för att motverka smittspridning. Du ska stanna hemma om du har förkylningssymptom eller andra symptom på covid-19, oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Du som är ovaccinerad eller endast har fått en vaccindos har ett särskilt ansvar. För att minska risken för smittspridning behöver du om möjligt:

  • Hålla avstånd till andra människor.
  • Undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Omplacering endast efter riskbedömning

Utifrån gällande lagar och vägledning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kan arbetsgivaren inte fatta generella beslut om att omplacera ovaccinerad personal.

Om det dock av verksamhetsskäl, utifrån patientsäkerhet och smittskyddskrav, krävs att enbart vaccinerad personal arbetar med berörd/berörda vårdtagare kan arbetsgivaren besluta om att ge en ovaccinerad medarbetare tillfälliga arbetsuppgifter. I särskilda fall kan det bli aktuellt med stadigvarande förflyttning av personal som inte är vaccinerad. Bedömning ska alltid göras i varje enskilt vårdtagarfall och ska föregås av en riskbedömning. I dessa särskilda fall konsulterar förvaltningen smittskyddsenheten och verksamheten ska alltid kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska Annicka Klar.

Om du som är ovaccinerad har funderingar eller känner oro för att vårda våra äldre, kontakta din närmaste chef och/eller ditt fackliga ombud för att gemensamt prata om situationen. Chef kan i sin tur konsultera HR-enheten.


Skyddsutrustning används i vårdnära arbete

I Tibro kommuns vård- och omsorgsverksamheter gäller fortfarande det regionala smittskyddets riktlinjer. Det innebär att all personal, oavsett om de är vaccinerade eller inte, alltid använder skyddsutrustning vid vårdnära arbete, att personalen ska hålla avstånd och undvika trängsel, även i personalutrymmen och fikarum. Givetvis följs fastställda hygienrutiner noggrant.

Rutiner för smittspårning i vården och skolorna

Inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten provtas både personal och vårdtagare som uppvisar symptom på covid-19. Vid konstaterad smitta utförs smittspårning enligt regionens riktlinjer.

I kommunens skolor genomförs så kallade gurgeltester och smittspårning så fort ett konstaterat fall av covid-19 upptäcks. Genom smittspårningen har vi upptäckt fall där personer utan symptom burit på smittan.

Under de senaste veckorna har andelen konstaterat smittade varit högre i Tibro än i de flesta andra kommuner i Västra Götaland. Vad gäller barn i skolåldern så ökar fallen bland förskolebarn och elever på låg- och mellanstadiet, medan fallen bland högstadie- och gymnasieelever är på väg ner.

Vaccinering i skolor förbereds

Från och med den 11 oktober kan barn som fyllt 12 år vaccinera sig mot covid-19. Det innebär att alla skolelever som är 12 år eller äldre kan bli vaccinerade genom att:

  • Barnets vårdnadshavare bokar tid och följer med sitt barn för vaccinering hos en vaccinatör.
  • Barnet vaccineras på skoltid efter att barnets vårdnadshavare gett sitt samtycke till detta.

I Tibro är det personal från Närhälsan och Hälsocentralen som ansvarar för vaccineringen av barn både på vårdcentralerna och på kommunens skolor. Vaccinationerna på kommunens skolor genomförs under perioden oktober-december.

Information om covid-19-vaccineringen har lagts ut till alla berörda föräldrar på kommunens informationsplattform Infomentor och berörda skolbarn har fått ett brev med motsvarande information och samtyckesblanketter med sig hem.

Möjlighet till riktad vaccinationsinsats undersöks

Eftersom vaccinationstäckningen är lägre i Tibro än i många andra kommuner undersöks möjligheten att genomföra en riktad vaccinationsinsats i de områden där vaccinationstäckningen är som lägst.